HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

WINKLER Jan, CHOVANCOVÁ Světlana, NEUDERT Lubomír
(Mendelova univerzita v Brně)

Vliv technologií zpracování půdy na aktuální zaplevelení cukrovky
Effect of Tillage Technology on Current Weed Infestation of Sugar Beet


The incidence and species spectrum of weeds in sugar beet change depending on used tillage. Field trial is situated at expertimental station Žabčice (MENDELU). The locality belongs to corn production area (CPA). Seven-step crop rotation was used in this research: gourd alfalfa (Medicago sativa) – the first year, alfalfa wheat – the second year, winter wheat (Triticum aestivum), maize for grain (Zea mays), winter wheat, sugar beet (Beta vulgaris), spring barley (Hordeum vulgare). Three variants of tillage are consistently applied to each crop within the seven-step crop rotation. Conventional tillage (CT), minimum tillage (MT) and no-tillage (direct sowing, NT) are used. CCA analysis (Canonical Correspondence Analysis) was used for statistical evaluation of data. Thirty one weed species were observed in growths of sugar beet in monitored years 2013 and 2014. Chenopodium album, Fallopia convolvulus and Persicaria lapathifolia were the most common species on the variant of conventional tillage. Echinochloa crus-galli and Amaranthus sp. occurred mainly on the minimum tillage variant. Notillage variant was weedy predominantly by perennial species (Cirsium arvense, Convolvulus arvensis) and some annual species (Capsella bursa-pastoris, Polygonum aviculare). Reduced tillage used during establishing of sugar beet growths leads to higher weed infestation.

Key words: weeds, sugar beet, tillage, minimum tillage.


Výskyt a druhové spektrum plevelů v cukrovce se mění také v závislosti na technologii zpracování půdy. Polní pokus se nachází na pokusné stanici Žabčice (MENDELU). Lokalita patří do kukuřičné výrobní oblasti (KVO). V polním pokusu byl použit sedmihonný osevní postup: vojtěška setá (Medicago sativa) – první užitkový rok, vojtěška setá – druhý užitkový rok, ozimá pšenice (Triticum aestivum), kukuřice na siláž (Zea mays), ozimá pšenice, cukrovka (Beta vulgaris), jarní ječmen (Hordeum vulgare). V rámci sedmihonného osevního postupu jsou ke každé plodině soustavně používány tři varianty zpracování půdy. Variantami technologií zpracování půdy bylo klasické zpracování půdy (CT), minimalizační zpracování půdy (MT) a bezorebné (přímé setí, NT). Ke statistickému zpracování dat byla použita analýza CCA (Canonical Correspondence Analysis). Ve sledovaných letech 2013 a 2014 bylo v porostech cukrovky celkem nalezeno 31 druhů plevelů. Na variantě s klasickým zpracováním půdy se výrazně prosadily především druhy Chenopodium album, Fallopia convolvulusPersicaria lapathifolia. Na variantě s minimalizačním zpracováním půdy se jednalo především o druhy Echinochloa crus-galliAmaranthus sp. Varianta bez orby byla převážně zaplevelena druhy vytrvalými (Cirsium arvense, Convolvulus arvensis) a některými jednoletými (Capsella bursa-pastoris, Polygonum aviculare). Redukované způsoby zpracování půdy při zakládání porostů cukrovky jsou příčinou vyššího zaplevelení.

Klíčová slova: plevele, cukrovka, zpracování půdy, minimalizace zpracování půdy.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (4): 128–133.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz