HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MÜLLER Miroslav, NOVÁK Petr, HRABĚ Petr
(Česká zemědělská univerzita v Praze )

Inovace materiálově konstrukčních řešení plužní čepele v oblasti zpracování půdy při pěstování cukrové řepy
Innovation of Material-constructional Solutions of Plough Blade in Area of Conventional Soil Processing in Sugar Beet Cultivation


Sustainability in the area of agricultural commodities production that means also the production of sugar beet depends on soil processing. Soil processing forms an essential part of sugar beet cultivation. The soil is a considerable abrasive medium which has a negative impact on the tools processing it. The aim of the research is to increase the service life of the plough tool by means of constructional setting of the overlaying material. Increasing the plough blades service life by means of overlaying is a much discussed topic. It is true that the overlays prolong the service life of the tool in most cases but owing to its price, the overlaying is not economical. For that reason such test strategy was chosen which would enable to increase the plough blade service life at low consumption of the overlaying material. It is possible not only to create a wear resistant surface but also to use various geometric setting of the overlaying layer, i.e. bead with the aim to copy the course of the processed soil removal.
The research focused on increasing the plough blades service life by overlaying oblique deposited overlaying material which is abrasive wear resistant. Method of size and mass analysis during field tests was chosen for measurements of the plough blades service life.

Key words: overlay, soil processing, sugar beet, wear, renovation.


Udržitelnost v oblasti produkce zemědělských komodit, tedy i produkce cukrové řepy, je závislá na zpracování půdy. V technologii pěstování cukrové řepy tvoří podstatnou část operací zpracování půdy. Půda je současně výrazným abrazivním médiem, které negativně působí na nástroje zpracovávající půdu. Cílem výzkumu bylo zvýšení životnosti orebního tělesa pomocí konstrukčního uspořádání kladení návarového materiálu. Zvyšování životnosti plužních čepelí navařováním je velmi diskutovaná oblast. Ve většině případů sice návary prodlouží životnost dílu, ale díky vysokým cenám se navařování z ekonomického hlediska příliš nevyplatí. Z tohoto důvodu byla pro pokus zvolena strategie, která by umožňovala zvýšení životnosti plužní čepele při nízké spotřebě návarového materiálu. Je možno nejen vytvořit otěruvzdorný povrch, ale současně využít různého geometrického uspořádání návarové vrstvy, tj. housenky, s cílem kopírovat průběh odvodu zpracovávané půdy.
Výzkum byl zaměřen na zvýšení životnosti plužních čepelí navařením šikmě kladeného návarového materiálu odolného proti abrazivnímu opotřebení. Pro měření životnosti plužních čepelí byla zvolena metoda rozměrové a hmotnostní analýzy při polních testech.

Klíčová slova: cukrová řepa, návar, opotřebení, renovace, zpracování půdy.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (3): 94–99.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz