HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HLISNIKOVSKÝ Lukáš, KUNZOVÁ Eva, KLÍR Jan, HEJCMAN Michal
(Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. )

Vliv hnojení a osevních postupů na výnosy a cukernatost cukrové řepy
Effect of Fertilization and Crop Rotation on Yields and Sugar Content of Sugar Beet


The effect of various fertilization (N1P1K1 – 80; 28,16; 124,5 kg/ha, N2P1K1 – 160; 28,16; 124,5 kg/ha, N4P2K2 – 200; 35,2; 166 kg/ha, manure and manure + N4P2K2) and of two different crop rotation systems on root yield, top biomass and sugar content of sugar beet from twelve successive growing seasons (2000–2012) was studied in Ruzyně Fertilizer Experiment (RFE), established in 1955. The first rotation system consists of alfalfa, alfalfa, winter wheat, sugar beet, spring barley, potatoes, winter wheat, sugar beet and spring barley. The second rotation system consists of spring wheat followed by sugar beet.
We recorded statistically significant differences between the two crop rotation systems in all studied parameters. While the nine year crop rotation system obtained lower dose of nutrients over twelve years of experiment, it showed the ability of better nutrient utilization, accompanied by higher root and top yield and sugar content. Interesting differences were also recorded when the impact of fertilizer treatment and year on quality and quantity of sugar beet were compared. While the nine year crop rotation system was influenced mainly by fertilizer treatment and the impact of weather was markedly lower, the yields and sugar content of two year crop rotation system was determined mainly by weather conditions. Differences between fertilizer treatments showed various results, depending on crop rotation systems. We recorded statistically significant differences among all fertilizer treatments in two year crop rotation. Highest yields and sugar content were obtained by manure + N4P2K2 fertilizer treatment. In nine year crop rotation the differences among fertilizer treatments were not so definite. We obtained the highest yields by manure + N4P2K2 two times and by N4P2K2 once in dependence on year conditions.
Our results showed interesting relationships between weather conditions and fertilizer treatments. It seems that sugar beet, even with lower doses of applied nutrients, can utilize higher amount of nutrients in dependence on crop rotation system. According to this, better utilization helps sugar beet to balance the negative conditions of weather, resulting in higher yields and sugar content.

Key words: sugar beet, Beta vulgaris, fertilization, manure, root yield, top yield, sugar content.


V rámci dlouhodobých výživářských pokusů v Praze Ruzyni, založených v roce 1955, jsme sledovali účinek aplikace různých variant hnojení (minerálního a organického) a osevních postupů na výnosy bulev, chrástu a cukernatost cukrové řepy. Hodnoceny jsou výsledky z období 2000 až 2012, jež zahrnují aplikaci různých dávek minerálních hnojiv (N1P1K1 – 80; 28,16; 124,5 kg/ha, N2P1K1 – 160; 28,16; 124,5 kg/ha, N4P2K2 – 200; 35,2; 166 kg/ha), samotného hnoje (H), hnoje v kombinaci s minerálním hnojivem (H + NPK), a to ve dvou osevních postupech (dvouhonný a devítihonný).
Mezi osevními postupy jsme zaznamenali výrazné statistické rozdíly mezi všemi sledovanými parametry. Cukrová řepa v devítihonném osevním postupu, přestože v průběhu experimentu obdržela v minerálních i statkových hnojivech menší dávku živin, vykazovala vyšší schopnost jejich využití, vyúsťující ve vyšších výnosech i cukernatosti. Zatímco u dvouhonného osevního postupu byly rozdíly ve výnosech bulev i chrástu signifikantní mezi všemi variantami hnojení, u devítihonného osevního postupu nebyly rozdíly tak jednoznačné. V závislosti na ročníku jsme dvakrát zaznamenali nejvyšší výnosy u varianty H + NPK, jednou u varianty N4P2K2. Výsledky mezi oběma osevními postupy se rovněž lišily i významným rozdílem mezi mírou vlivu varianty hnojení a ročníku na sledované parametry. Zatímco u devítihonného osevního postupu byly výnosy i cukernatost ovlivněny především variantou hnojení, s menším vlivem podmínek daného ročníku, u dvouhonného osevního postupu byly výnosy i cukernatost počasím ovlivněny v mnohem větší míře, než vlivem dodaného hnojiva. Součástí experimentu bylo i pozorování závislosti příjmu fosforu a draslíku rostlinami na zvyšující se dávce dusíku. K tomuto účelu byly porovnávány varianty N1P1K1 a N2P1K1. Navýšení dávky dusíku z 80 na 160 kg N/ha nemělo na příjem ostatních živin průkazný účinek.

Klíčová slova: cukrová řepa, Beta vulgaris, hnojení, hnůj, minerální hnojiva, výnos bulev, výnos chrástu, cukernatost.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (2): 50–56.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz