HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PECHKOVÁ Jana, HŘIVNA Luděk
(Mendelova univerzita v Brně )

Odběr dusíku a síry cukrovou řepou v druhé polovině vegetace
Nitrogen and Sulphur Utilization in Sugar Beet in Second Phase of Vegetation


The field trial focused on utilization of nitrogen and sulphur and their translocation into the tops and roots of sugar beet during the second phase of vegetation. In plants, sulphur is directly associated with nitrogen metabolism, therefore relationships between these two elements were assessed. In 2011, a significant variability of nitrogen translocated into the tops was discovered – it demonstrated by a significant increase in the third and fifth sampling. In 2012, during the whole monitoring period, nitrogen content in the dry matter of leaves decreased from N content 3 g/plant to the final content of 1.7 g/plant. These increases corresponded with decreases in nitrogen content in the root. As for sulphur, in 2011 the average sulphur content of the second phase of vegetation (1st to 5th collection) was 0.2 g/plant. In 2012, the average sulphur content of tops was two times higher, i.e., 0.4 g/plant. The sulphur content in the root was also higher in 2012 (0.14 g/plant). The dependency between the accumulation of nitrogen and sulphur in the tops was assessed as weak (r = 0.249**). On the contrary, the relationship between sulphur and nitrogen in the root was confirmed to be very strong and positive (r = 0.890**).

Key words: sugar beet, accumulation, root, beet tops, nitrogen, sulphur.


V rámci pokusu bylo zjišťováno čerpání dusíku a síry a jejich translokace do chrástu a kořene cukrovky v průběhu druhé fáze vegetace. Vzhledem k tomu, že je síra u rostlin bezprostředně spojena s metabolismem dusíku, byly posouzeny i vztahy mezi těmito dvěma prvky. V roce 2011 byla zjištěna značná variabilita obsahu dusíku translokovaného v chrástu, která se projevila při třetím a pátém odběru jeho výrazným zvýšením. V roce 2012 se v průběhu celého sledovaného období obsah dusíku v sušině chrástu snižoval z počáteční hodnoty 3 g N na rostlinu na konečný obsah dusíku 1,7 g na rostlinu. S těmito poklesy korespondovaly přírůstky obsahu dusíku v kořeni. Co se týká síry, v roce 2011 byl průměrný obsah síry v druhé fázi vegetace (1. až 5. odběr) 0,2 g S na rostlinu. V roce 2012 byl průměrný obsah síry v chrástu dvakrát vyšší, 0,4 g na rostlinu. Obsah síry v kořeni byl vyšší i v roce 2012 (0,14 g na rostlinu). Síla závislosti mezi akumulací dusíku a síry v chrástu byla určena jako slabá (r = 0,249**). Naopak tomu bylo u vztahu mezi sírou a dusíkem v kořeni, kde byl potvrzen velmi silný kladný vztah (r = 0,890**).

Klíčová slova: cukrová řepa, akumulace, kořen, chrást, dusík, síra.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (12): 388–390.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz