HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PIRŠELOVÁ Beáta
(Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied )

Význam alelopatie z hľadiska pestovania cukrovej repy
Importance of Allelopathy in Terms of Sugar Beet Growing


When growing sugar beet, weed infestation and its reduction belong among the most significant factors and are connected with relatively high production costs. One of the options to avoid the use herbicides is mutual interaction between plant species, also known as allelopathy. Allelopathy is generally described as a specific effect of one plant species on the germination, growth and development of other species. Sugar beet belongs to a group of plants with significant allelopathic effects that have a strong impact on the growth of other agricultural plant species as well as growth of weed. Allelopathic effects of sugar beet extracts are of an inhibition character which can be useful in terms of utilizing agro-ecologic means to reduce weed infestation; however, on the other hand sugar beet as the preceding crop can influence the yields of other (successive) crops. The overall effect of allelopathy depends on a number of factors (plant development stage, nutrition content in soil, climatic factors, plant population density etc.), therefore a complex approach to introduction of new agro-ecologic procedures in growing sugar beet is very important.

Key words: sugar beet, allelopathy, weed control, crop rotation.


Zaburinenosť a jej obmedzovanie sú pri pestovaní repy cukrovej prvoradé a spojené s relatívne vysokými výrobnými nákladmi. Jednou z možností nahradenia herbicídov je využívanie vzájomných interakčných vzťahov medzi rastlinami, známych pod pojmom alelopatia. Alelopatiou je všeobecne označovaný špecifický vplyv jedného druhu rastlín na klíčenie, rast a vývoj iného druhu. Cukrová repa patrí medzi plodiny s výraznými alelopatickými účinkami, ktoré sa prejavujú na raste iných poľnohospodárskych plodín a taktiež burín. Alelopatické účinky extraktov repy sú pritom skôr inhibičného charakteru, čo môže mať význam z hľadiska využitia agreoekologických postupov v regulácii zaburinenosti, na druhej strane však ako predplodina môže ovplyvniť výnosy iných pestovaných plodín. Konečný efekt alelopatie závisí od viacerých faktorov (vývinové štádium rastlín, obsah živín v pôde, klimatické faktory, hustota porastu, atď.), preto je pri pestovaní cukrovej repy dôležitý komplexný prístup v závadzaní nových agroekologických postupov.

Kĺúčové slová: cukrová repa, alelopatia, regulácia zaburinenosti, osevný postup.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (12): 384–387.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz