HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

POTOP Vera, TÜRKOTT
(Česká zemědělská univerzita v Praze )

Kumulativní vláhové podmínky před setím, v průběhu růstu a při skládkování cukrové řepy ve Středočeském kraji
Cumulative Moisture Conditions Before Sowing and During the Growing Season up to Storage of Sugar Beet in Central Bohemian Region


In this study, the SPEI is calculated monthly by considering the cumulative precipitation minus cumulative potential evapotranspiration, respectively, over the past number of months relative to historical conditions. The SPEI is based on the FAO-56 Penman-Monteith estimation of potential evapotranspiration with spatial resolution of 0.5° lat x 0.5° lon. The moisture condition was quantified at 12 accumulated lags during the period 1961–2013 in Central Bohemian region. According to the SPEI at short time scales (1–3 months) drought conditions prevailed, and the most vulnerable months were April, May and July. In the 6-month-interval, August and September are most affected by droughts. From 2006 to 2013 in the spring seasons, drought prevailed over wetter conditions, and the situation was the other way around in summer. In the vegetation seasons of 2012 and 2013 extreme drought and flood episodes occurred respectively.

Key words: sugar beet, drought, wet, SPEI, Standardized Precipitation – Evapotranspiration Index.


Tato studie hodnotí schopnost vláhového indexu SPEI s využitím potenciální evapotranspirace dle FAO-56-Penman Monteith vymezit vlhké, suché a vláhově normální podmínky ve Středočeském kraji. Tento index umožňuje vyhodnotit kumulativní vlhkostní podmínky ve zvolených fázích vegetace cukrovky s ohledem na vláhovou zásobu předchozího období. Ve vegetačním období převládají sucha v kumulativních intervalech 1 a 3 měsíce a nejvíce ohroženými měsíci jsou duben, květen a červenec. V časovém intervalu 6 měsíců jsou nejvíce postiženy suchem měsíce srpen a září. Mezi roky 2006 až 2013 převládají v jarním období suché epizody nad vlhkými a v letním období je tomu naopak. Vegetační období 2012 a 2013 byla extrémní výskytem suchých epizod a povodní.

Klíčová slova: cukrová řepa, sucho, vlhko, SPEI, Standardizovaný srážkový evapotranspirační index.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (11): 346–351.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz