HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PECHOUT Martin1, TRNKA Miroslav1, NOVOTNÝ Martin1 VOJTÍŠEK Michal2
(1Technická univerzita v Liberci; 2České vysoké učení technické v Praze)

Úprava malého zážehového motoru pro provoz na alkoholová paliva
Adaptation of Small Spark Ignition Engine to Alcohol Fuels


Most of the effort to decrease dependency on fossil fuels is taking place in vehicular applications. There are relatively few studies aimed to investigate possibilities and results of usage of alternative, mainly alcohol-based, fuels in small engines used for propulsion of small garden machinery. The aim of this paper is to investigate the effects of alcohol fuels, n-buthanol and E85, on the operation of small spark ignition engine without any modification and with simple carburetor modification. The test results of an unmodified engine show a remarkable mixture enleanment with increasing alcohol share accompanied by decrease in maximum torque, limitation of stable engine regimes, increased nitrogen oxides production and lowered production of carbon monoxide and hydrocarbons. Simple carburetor modification suppressed all the above mentioned negative impacts and thus allowed combustion of selected alcohol fuels.

Key words: gasoline engine, combustion, carburetor, alcohols, n-buthanol, ethanol.


V souvislosti s náhradou fosilních paliv jsou nečastěji zmiňovány motory pro vozidlové aplikace. Nemnoho prací se zabývá možnostmi a výsledky využití alternativních paliv, většinou na alkoholové bázi, v drobné mechanizaci, která využívá zpravidla zážehové motory. Předmětem práce je zjištění dopadů použití vybraných alkoholových paliv (n-buthanolu a E85) v malém zážehovém motoru bez úprav a s jednoduchou úpravou karburátoru. Při použití alkoholů bez úpravy dochází s narůstajícím podílem alkoholu k ochuzování směsi provázené poklesem točivého mementu, zúžení oblasti stabilního chodu motoru, nárůstem produkce oxidů dusíku a poklesu produkce oxidu uhelnatého a nespálených uhlovodíků. Jednoduchou úpravou karburátoru bylo docíleno potlačení těchto negativních vlivů, a tím i umožnění spalování vybraných alkoholových paliv.

Klíčová slova: zážehový motor, spalování, karburátor, alkoholy, n-buthanol, ethanol.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (7–8): 262–267.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz