HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

NEISCHL Alexander1, ZELENÁ Věra1, HLEDÍK Pavel2, WINKLER Jan1
(1Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta,   2Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně )

Vliv osevního postupu na aktuální zaplevelení jarního ječmene pěstovaného po cukrovce
Impact of the Crop Rotation on Weed Infestation of Spring Barley Grown in Conjunction with Sugar Beet


Spring barley is usually grown in conjunction with sugar beet which affects its weed infestation. The field trial was founded in 1989 by Crop research institute Prague at the Ivanovice na Hané experimental station site. The crops are grown in three cropping systems with various cereals shares (33.3 %, 50.0 % and 66.6 %), spring barley was always grown after sugar beet. Spring barley weed infestation was evaluated by numeric method, number of individual plants per square meter. Within 4 monitored years, 36 weed varieties were detected. Most of the weeds were detected at the cropping system with lower cereals share. (Echinochloa crus-galli, Fumaria officinalis, Lamium amplexicaule, Lamium purpureum, Persicaria lapathifolia, Thlaspi arvense, Cirsium arvense, Chenopodium album, Malva neglecta, Stellaria media, Veronica persica, Veronica polita). Higher share of cereals suits the following weed varietes: Avena fatua, Fallopia convolvulus, Viola arvensis, Galium aparine and Silene noctiflora. Crop rotation significantly influences the presence of the particular weed varietes.

Key words: weeds, spring barley, crop rotation, sugar beet.


Jarní ječmen je zpravidla pěstován po cukrovce, která ovlivňuje také jeho zaplevelení. Polní pokus byl založen v roce 1989 na pozemcích polní pokusné stanice v Ivanovicích na Hané Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze-Ruzyni. Plodiny jsou pěstovány ve třech osevních postupech s rozdílným podílem obilnin (33,3%, 50,0% a 66,6% podíl obilnin), jarní ječmen je zde pěstován vždy po cukrovce. Zaplevelení jarního ječmene bylo hodnoceno početní metodou, počet jedinců byl zjišťován na plochách 1 m2. V průběhu sledovaných 4 let bylo při vyhodnocování zaplevelení nalezeno 36 druhů plevelů. Většina druhů plevelů se častěji vyskytovala na variantě s nižším zastoupením obilnin (Echinochloa crus-galli, Fumaria officinalis, Lamium amplexicaule, Lamium purpureum, Persicaria lapathifolia, Thlaspi arvense, Cirsium arvense, Chenopodium album, Malva neglecta, Stellaria media, Veronica persica, Veronica polita). Vyšší zastoupení obilnin vyhovuje výskytu druhů Avena fatua, Fallopia convolvulus, Viola arvensis, Galium aparineSilene noctiflora. Střídání plodin výrazně ovlivňuje výskyt jednotlivých druhů plevelů.

Klíčová slova: plevele, jarní ječmen, střídání plodin, cukrovka.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (1): 24–27.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz