HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BAUDISOVÁ Hana
(Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha)

Nová zemědělská politika v odvětví cukru
New Agricultural Policy in Sugar Sector


The paper assesses the current situation on the sugar market in the EU, Czech Republic and other major regions of the world. The year 2013 brought a number of changes in the EU sugar sector, or rather in its sugar-producing member states; the changes aim at functioning of the EU sugar market and its member states from 2015 to 2020. Given the growing potential of sugar beet in relation to sugarcane, the current negotiations are aimed at creating optimal conditions for the sugar sector to support the competitiveness of European sugar.

Key words: sugar beet, sugar, yields, production, quotas, costs, profitability, direct payments.


Článek je zaměřen na zhodnocení současné situace trhu s cukrem v EU a ČR v ostatních významných oblastech světa. Rok 2013 přinesl do sektoru cukru v EU, resp. v členských státech vyrábějících cukr, řadu změn směřujících k nastavení fungování trhu s cukrem v EU od roku 2015 do 2020. S ohledem na rostoucí potenciál cukrové řepy ve vztahu k cukrové třtině jsou dosavadní jednání zaměřena na vytvoření optimálních podmínek pro sektor cukru podporující konkurenceschopnost evropského cukru.

Klíčová slova: cukrová řepa, cukr, výnosy, produkce, kvóty, náklady, rentabilita, přímé platby.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (7–8): 220–230.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz