HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BARTOŠEK Jaroslav

České třtinové cukrovary I.
Czech Cane Sugar Factories I.


The first Czech cane sugar factory was built in India in 1933. At that time of economic crisis, Škoda Works extended its production program by sugar cane processing factories to deal with the loss of contracts in established fields. Production and development of Czech cane sugar factories lasted seventy years.
The article is based on the author’s personal experience with the supply and operation of the cane sugar factories built by Czech engineering works in many countries after World War II. The article mentions the differences of beet and cane processing technologies as well as the problems that may occur when these differences are not respected. Sugar cane mills of both, small and large capacities are described in more detail; including their steam engine or steam turbine drives (or electric motors) and driving gears. The facilities and equipment mentioned are supplemented by specific examples from those factories, in which they were used.

Key words: Czech engineering, Škoda Works, sugar cane, sugar cane mills, steam turbines.


První český třtinový cukrovar pak byl postaven v Indii v roce 1933. V době tehdejší hospodářské krize řešily Škodovy závody rozšířením svého výrobního programu o cukrovary na zpracování třtiny úbytek zakázek v zavedených oborech. Výroba a vývoj českých třtinových cukrovarů pak trvaly sedmdesát let.
Článek vychází z osobní zkušenosti autora s dodávkami a provozem třtinových cukrovarů vybudovaných českými strojírnami v řadě zemí světa po druhé světové válce. Jsou zmíněny rozdíly technologií při zpracování řepy a třtiny i potíže, které nastanou, pokud se tyto rozdíly dostatečně nerespektují. Podrobněji jsou popsány třtinové mlýny malých i velkých kapacit a jejich pohon parními stroji i parními turbínami (příp. elektromotory) vč. poháněcích ozubených převodů. Popisovaná zařízení jsou doplněna konkrétními příklady z cukrovarů, ve kterých byla použita.

Klíčová slova: české strojírenství, Škodovy závody, cukrová třtina, cukrovary, třtinové mlýny, parní turbíny.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (5–6): 200–205.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz