HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, HOLEC Josef, SOUKUP Josef
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Polní vzcházivost plevelů v průběhu vegetace cukrovky
Field Emergence of Weeds during the Growing Season of Sugar Beet


Monitoring of field emergence of selected weeds important in sugar beet stands was carried out in 2001–2011 during the growing season (from March to November) in two locations in the Czech Republic. High level of field emergence of Avena fatua, Chenopodium album, Mercurialis annua, and Abutilon theophrasti was recorded during March and April. In years with high April temperatures, the following weeds also emerged at the end of the month: Amaranthus retroflexus, Amaranthus powelii, Echinochloa crus-galli, Datura stramonium, and Solanum physalifolium. Highest field emergence of most of the monitored summer weeds was recorded in May, but during years with low precipitation, Echinochloa crus-galli, Galinsoga ciliata, Datura stramonium, and Solanum physalifolium did not emerge intensively until June. In the second half of growing season of sugar beet, field emergence of most of monitored weeds decreased. Highest level of emergence was recorded during the summer for Galinsoga ciliata, Mercurialis annua, and Datura stramonium. On the contrary, emergence of Echinochloa crus-galli, Amaranthus powelii, and Abutilon theophrasti reduced during the summer, although in some years these weeds emerged with higher intensity during this period. Emergence of Avena fatua during the summer was sporadic.

Key words: weed emergence cycles, weather conditions, summer weeds, sugar beet.


V letech 2001–2011 probíhal během vegetace cukrovky (březen až listopad) na dvou lokalitách ČR monitoring polní vzcházivosti významných plevelů cukrovky. Během března a dubna byla pozorována vysoká intenzita vzcházení u ovsa hluchého, merlíku bílého, bažanky roční a mračňáku Theophrastova. V letech s vysokými teplotami v dubnu vzcházely koncem dubna také laskavec ohnutý a zelenoklasý, ježatka kuří noha, durman obecný a lilek leskloplodý. Většina sledovaných pozdních jarních plevelů vykázala nejvyšší intenzitu vzcházení v průběhu května, přičemž při nedostatku srážek bylo období nejintenzivnějšího vzcházení ježatky kuří nohy, pěťouru srstnatého a durmanu obecného posunuto až do června. V druhé polovině vegetace cukrovky byla intenzita vzcházení většiny sledovaných plevelů snížena. Nejintenzivněji v průběhu července a srpna vzcházel pěťour srstnatý, bažanka roční a durman obecný. Naopak vzcházivost ježatky kuří nohy, laskavce zelenoklasého a mračňáku Theophrastova byla od července výrazně omezena, i když v některých letech vzcházely tyto druhy také v tomto období. Ke vzcházení ovsa hluchého v druhé polovině vegetace cukrovky docházelo jen ojediněle.

Klíčová slova: cykly vzcházení plevelů, povětrnostní podmínky, pozdní jarní plevele, cukrová řepa.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (5–6): 166–172.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz