HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

POLCAR Adam, ČUPERA Jiří, SEDLÁK Pavel
(Mendelova univerzita v Brně)

Emise zážehového motoru při spalování paliva E85
Exhaust Emissions of Spark-Ignition Engine Fueled by E85


The article deals with the evaluation of ecological benefits of biofuel E85. E85 is constituted by 85 % of ethanol and 15 % of gasoline. Measurements were carried out on two vehicles. Engines of these vehicles were subsequently rebuilt for E85 combustion. Measurements were carried out using chassis dynamometer in the laboratories of the Department of Engineering and Automobile Transport at Mendel University in Brno. Analysis of measurement results showed ecological potential of bioethanol. The level of exhaust emission decrease at E85 combustion is given by the engine wear and engine adjustment which is necessary due to low heating value of bioethanol. The authors of similar studies also concluded that combustion of E85 fuel has positive impact on reducing harmful exhaust emissions produced by vehicles fueled by gasoline.

Key words: bioethanol, biofuel E85, fuel combustion, exhaust emission.


Článek se zabývá zhodnocením ekologického přínosu biopaliva E85, tvořeného 85 % bioetanolu a 15 % benzinu. Měření byla provedena na dvou vozidlech, která byla pro spalování E85 dodatečně přestavěna. Měření byla uskutečněna na válcovém dynamometru v laboratořích Ústavu techniky a automobilové dopravy Mendelovy univerzity v Brně. Rozbor výsledků měření ukázal určitý ekologický potenciál bioetanolu. Míra poklesu při spalování E85 je ale dána opotřebením a seřízením motoru, resp. vstřikované dávky, která je nutná z hlediska nízké výhřevnosti bioetanolu. Autoři obdobných publikací docházejí rovněž k závěrům, že spalováním paliva E85 lze do značné míry přispět ke snížení škodlivých emisí produkovaných dopravními prostředky provozovaných na benzin.

Klíčová slova: bioetanol, biopalivo E85, spalování paliva, výfukové emise.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (4): 149–153.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz