HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2013
List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2013


Thirty-four varieties entered the list of recommended sugar beet varieties in the year 2012. In tests, seeds treated with Cruiser Force preparation were used exclusively. Some localities recorded high tuber yield above 100 kg/ha, average sugar content of 17 % was lower than last year.
The list is published every year by the Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (ÚKZÚZ) commissioned by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. Those who take part in the process are Sugar Beet Growers Associations, sugar companies and seed firms. The testing replaces the former system of United testing of registered sugar beet varieties (existing since 1993). Leaf diseases, yield, sugar content, sugar yield etc. are evaluated. The overall indicator, the INDEX, expresses parameters of a variety to the average of all tested assortment on a relative scale. The varieties are evaluated independently within the same tolerance. SDO lists not only the 2012 results, but also the two- and three- year long evaluation results. Results from Bezno locality, where the beet cyst nematode appeared, are shown separately

Key words: sugar beet, varieties, testing.


Do seznamu doporučených odrůd bylo v roce 2012 zařazeno 34 odrůd cukrové řepy. Do pokusů bylo použito výhradně osivo namořené insekticidem Cruiser Force. Na některých lokalitách byl zaznamenán vysoký výnos bulev nad 100 kg/ha, cukernatost však byla oproti loňskému roku v průměru nižší (17 %).
Seznam zveřejňuje každý rok ÚKZÚZ na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR. Podílejí se Svazy pěstitelů cukrovky, cukrovarnické společnosti a osivářské firmy. Zkoušení navazuje na systém Společného zkoušení registrovaných odrůd cukrové řepy (existující od roku 1993). Hodnotí se výskyt listových chorob, výnos bulev, cukernatost, výnos cukru ad. Souhrnným ukazatelem, vyjadřujícím parametry odrůdy k průměru celého zkoušeného sortimentu v relativních hodnotách, je INDEX. Odrůdy jsou posuzovány v rámci stejné tolerance samostatně. SDO uvádí nejenom výsledky z roku 2012, ale i ze dvouletého a tříletého zkoušení. Výsledky z lokality v Bezně, na které byl vysoký výskyt háďátka řepného, jsou uvedeny samostatně.

Kľúčové slová: cukrová řepa, odrůdy, zkoušení.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (1): 6–13.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz