HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PIRŠELOVÁ Beáta, KUNA Roman, BOLEČEK Peter
(Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Prírodovedecká fakulta )

Využitie pektínov cukrovej repy pre biosorpciu ťažkých kovov z odpadových vôd
Use of Sugar Beet Pectins for Biosorption of Heavy Metals from Waste Waters


Over the last decade, alternative methods of removing toxic metal ions from waste waters have been given increased attention, low costs, high efficiency, broad access and minimalization of chemical or biological sludge have become the main criteria. The methods of biosorption, which are based on binding metals to biomass, meet these criteria in considerable extent. Due to a high content of pectines, sugar beet cossettes show good adsorption properties and have high degree of re-usability in the process of bisorption. Thanks to these features, they become a very promising type of biomass for clearing waste waters contamined with heavy metals, especially lead. However, their broader application requires further research aimed mainly at optimalization of the process of biosorption.

Key words: sugar beet, waste waters, heavy metals, pectins, biosorption.


V poslednom desaťročí sa čoraz viac pozornosti venuje alternatívnym metódam odstraňovania toxických iónov kovov z odpadových vôd, pričom hlavnými kritériami sa stávajú nízke náklady, vysoká účinnosť, široká dostupnosť a minimalizácia chemických alebo biologických kalov. Uvedené kritériá v značnej miere spĺňajú metódy biosorpcie, ktoré sú založené na väzbe kovov biomasou. Rezky cukrovej repy vykazujú vďaka vysokému podielu pektínov dobré adsorpčné vlastnosti a vynikajú opätovnou využiteľnosťou v procese biosorpcie. Stávajú sa tak veľmi sľubnou biomasou pre čistenie odpadových vôd ťažkými kovmi, najmä olovom. Ich širšia praktická aplikácia však vyžaduje ďalší výskum z hľadiska optimalizácie procesu biosorpcie.

Kľúčové slová: cukrová repa, odpadové vody, ťažké kovy, pektíny, bio­sorpcia.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (12): 382–384.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz