HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TÓTH Štefan
(Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany – Výskumný ústav agroekológie Michalovce )

Ibištek trojdielny Hibiscus trionum L. a cukrová repa
Venice Mallow Hibiscus trionum L. and Sugar Beet


This paper describes biological properties of Venice mallow Hibiscus trionum L., an important weed species under Central-European climatic conditions of Slovakia, especially concerning southern regions of the country where sugar beet is planted. There are also outlined specifics for agronomical and herbicidal management of sugar beet stands against the Venice mallow.

Key words: Venice mallow, biological properties, weeds, sugar beet.


Článok popisuje biologické vlastnosti ibišteka trojdielneho Hibiscus trionum L., dôležitého burinného druhu v stredoeurópskych klimatických podmienkach Slovenska, najmä pokiaľ ide o južné oblasti krajiny, v ktorých je pestovaná cukrová repa. Sú tiež načrtnuté špecifiká agronomických a herbicídnych zásahov v cukrovej repe proti ibišteku trojdielnemu.

Kľúčové slová: ibištek trojdielny, biologické vlastnosti, plevele, cukrová repa.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (12): 380–381.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz