HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŠÁRKA Evžen, ČOPÍKOVÁ Jana, SMRČKOVÁ Petra
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav sacharidů a cereálií )

Extruzní proces v cereální a cukrovinkářské technologii
Extrusion Process in Cereal and Confectionery Technologies


Extrusion is a promissing chemical-engineering process that allows effective modification of food properties – especially sensory and textural ones. It can also be used for adjusting the nutritional properties – e.g. to create slowly digestible or resistant starch. The presented examples show the ability to exploit this process in cereal technology and in confectionery manufacture. Every application requires paying attention not only to the selection of raw materials and extrusion parameters, but also to the suitable design of the extruder.

Key words: extrusion, extruder, slowly digestible starch, resistant starch, chemical modification of starch, confectionary manufacture, cereal technology.


Extruze je perspektivním chemicko-inženýrským procesem, který umožňuje efektivně měnit vlastnosti potravin – zvláště senzorické a texturní. Lze ji využít i k úpravě nutričních vlastností – např. k získání pomalu stravitelného nebo rezistentního škrobu. Na uvedených příkladech jsou dokumentovány možnosti využití tohoto procesu v cereální technologii a při výrobě cukrovinek. Jednotlivé aplikace vyžadují zvláštní pozornost nejen co se týče výběru surovin a nastavení parametrů extruze, ale i vhodné konstrukce extrudéru.

Klíčová slova: extruze, extrudér, pomalu stravitelný škrob, rezistentní škrob, chemická modifikace škrobu, výroba cukrovinek, cereální technologie.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (11): 350–354.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz