HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PAČUTA Vladimír1, ČERNÝ Ivan1, PULKRÁBEK Josef2
(1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2Česká zemědělská univerzita v Praze )

Vplyv odrody a listových prípravkov na báze biologicky aktívnych látok na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru cukrovej repy
Influence of Variety and Foliar Preparations Containing Bioactive Substances on Root Yield, Sugar Content and Polarized Sugar Yield of Sugar Beet


In a field test of sugar beet, the influence of variety and preparations containing bioactive substances on root yield, sugar content and polarized sugar yield was monitored. The field test was carried out in 2011 and 2012 at EBA SPU in Nitra – Dolná Malanta. The test monitored four sugar beet varieties (Jambus, Tilman, Antek and Fred) and two bio preparations, Biafit Gold and Ligno Super NPK. Out of the monitored sugar beet varieties, Fred variety achieved the best production parameters. The differences in both the parameters compared to the remaining varieties were mostly inconclusive. The highest sugar content was found in Tilman variety; the difference in sugar content was – compared to Jambus and Antek varieties – statistically conclusive. Biopreparations increased root yield as well as polarized sugar yield; their influence on sugar content was minimal.

Key words: sugar beet, biopreparations, root yield, sugar content, polarized sugar yield.


V poľnom polyfaktorovom pokuse s cukrovou repou bol sledovaný vplyv odrody a prípravkov na báze biologicky aktívnych látok na úrodu buliev, cukronatosť a úrodu polarizačného cukru. Pokus bol realizovaný v rokoch 2011 a 2012 na pozemkoch EXBA SPU v Nitre – Dolná Malanta. V pokuse boli sledované štyri odrody cukrovej repy (Jambus, Tilman, Antek a Fred) a dva bioprípravky Biafit Gold a Ligno Super NPK. Zo sledovaných odrôd cukrovej repy dosiahla najlepšie parametre produkcie odroda Fred. Rozdiely v obidvoch parametroch v porovnaní s ďalšími odrodami však väčšinou neboli preukazné. Najvyššiu cukronatosť sme zistili pri odrode Tilman. Rozdiel v obsahu cukru v porovnaní s odrodami Jambus a Antek bol štatisticky preukazný. Bioprípravky v porovnaní s kontrolou zvýšili úrodu buliev aj úrodu polarizačného cukru. Ich vplyv na cukronatosť bol minimálny.

Kľúčové slová: cukrová repa, bioprípravky, úroda buliev, cukornatosť, úroda polarizačného cukru.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (11): 337–340.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz