HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HUNKOVÁ Elena, KRIVOSUDSKÁ Eleonóra, ŽIVČÁK Marek
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre )

Vplyv rozdielnych pestovateľských ročníkov na vybrané rastovo-produkčné parametre repy cukrovej
The Impact of Different Growing Years on Selected Sugar Beet Growth and Yield Parameters


The field multifactorial experiment with Renata and Kristall sugar beet genotypes was based on agricultural farm Močenok in four replicates by chess-board method in 1998 and 1999 (maize growing region, warm and dry climatic region with mild winter, chernozem, medium soil, pH 7.2). The experimental area was 480 m² in both years, 1998 and 1999. Fertilization treatments: treatment A (control) = 0 kg/ha N + 0 kg/ha P + 0 kg/ha K; treatment B = 40 kg/ha N + 35 kg/ha P + 250 kg/ha K; treatment C = 80 kg/ha N + 35 kg/ha P + 250 kg/ha K; treatment D = 120 kg/ha N + 35 kg/ha P + 250 kg/ha K. Farmyard manure (40 t/ha) was applied under forecrop (winter wheat), with minimisation soil treatment (middle soil tillage left out). The growth parameters were calculated as follows: LAI = A/P (m²/m²); NAR = (W2–W1)/(t2–t1) . (1/A) (g/m²/day); CGR = (W2–W1)/(t2–t1) . (1/P) (g/m²/day); where: LAI = leaf area index, NAR = net assimilation rate, CGR = crop growth rate, A = leaf area (m²), P = soil area (m²), W1 = leaf dry weight, sugar beet root dry weight at the beginning of the observation interval / on the end of the observation interval W2 (g), t1 = time at the beginning of the observation interval / at the end of the observation interval t2 (day). Biological yield (BÚ) was determined on the basis of sugar beet roots dry weight and above ground biomass at the time of sugar beet harvesting. Leaf area index (LAI) was detected by planimetric method in 6 repetitions. The material on growth analysis was sampled in terms: 21. 5., 30. 7., 8. 9., 5. 10. in 1998 and 28. 5., 26. 7., 30. 8., 24. 9. in 1999. The measured values were evaluated in Statgraphic program. Growing years which were meteorologically very different made it possible to identify the growth parameters differences of researched genotypes in strong interaction with the course of weather. Growing year 1999 with precipitation far above the average in vegetation period affected the researched sugar beet genotypes more negatively (as related to final biological dry mass yield and root dry mass yield especially) than growing year 1998 with rainfall deficit. We conclude that growth parameters evaluation is irreplaceable in detecting causality both in genotypically and environmentally caused differences in qualitative and quantitative yield markers.

Key words: sugar beet, nitrogen fertilization, growth parameters, LAI, NAR, CGR, biological dry mass yield.


Poľný polyfaktorový pokus s odrodami repy cukrovej Renata a Kristall bol založený šachovnicovou metódou v štyroch opakovaniach na pozemkoch poľnohospodárskeho družstva (PD) v Močenku v roku 1998 a 1999 (kukuričný výrobný typ, klimaticky teplá a suchá oblasť s miernou zimou, černozem, stredne ťažká pôda, pH 7,2). Výmera pokusnej plochy činila 480 m² pre obidva pokusné roky. Varianty hnojenia: variant A (kontrola) = 0 kg/ha N + 0 kg/ha P + 0 kg/ha K; variant B = 40 kg/ha N + 35 kg/ha P + 250 kg/ha K; variant C = 80 kg/ha N + 35 kg/ha P + 250 kg/ha K; variant  D = 120 kg/ha N + 35 kg/ha P + 250 kg/ha K. Maštaľný hnoj (40 t/ha) bol aplikovaný ku predplodine (pšenica letná, forma ozimná), pri príprave pôdy pod pokus bola využitá minimalizačná technológia (vynechaná stredne hlboká orba). V pokuse boli z rastovo-produkčných ukazovateľov sledované nasledovné parametre: LAI = A/P (m²/m²); NAR = (W2–W1)/(t2–t1) . (1/A) (g/m²/d); CGR = (W2–W1)/(t2–t1) . (1/P) (g/m²/d); kde: LAI = index listovej pokryvnosti, NAR = čistý výkon asimilácie, CGR = rýchlosť prírastku sušiny biomasy na plochu, A = listová plocha (m²), P = plocha pôdy (m2), W1 = hmotnosť sušiny listov, hmotnosť sušiny buliev repy na začiatku intervalu sledovania / a na konci intervalu sledovania W2 (g), t1 = časový interval na začiatku sledovania / a na konci sledovania t2 (d). Biologická úroda BÚ bola stanovená na základe hmotnosti sušiny buliev a nadzemnej biomasy stanovenej v čase zberu repy. Veľkosť listovej plochy (LAI) bola zisťovaná planimetricky v 6 opakovaniach. Materiál na rastovú analýzu bol odoberaný v termínoch: 21. 5., 30. 7, 8. 9., 5. 10. v roku 1998 a 28. 5., 26. 7., 30. 8., 24. 9. v roku 1999. Namerané hodnoty boli spracované štatisticky v programe Statgraphics. Meteorologicky veľmi odlišné pestovateľské ročníky umožnili identifikovať odlišnosti rastových parametrov skúmaných odrôd v silnej interakcii s priebehom počasia. Ročník 1999 s nadpriemernými zrážkami vo vegetačnom období ovplyvnil skúmané odrody repy cukrovej negatívnejšie, (čo sa konečnej biologickej úrody sušiny a sušiny buliev týka), než ročník 1998 s deficitom zrážok. Usudzujeme, že hodnotenie rastových ukazovateľov má nezastupiteľné postavenie v odhaľovaní kauzality tak genotypových ako aj environmentálne spôsobených rozdielov v kvantitatívnych a kvalitatívnych úrodových ukazovateľoch.

Kľúčové slová: repa cukrová, hnojenie dusíkom, rastové parametre, LAI, NAR, CGR, biologická úroda sušiny.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (11): 330-334.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz