HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KOPECKÁ Veronika1, MACHAR Ivo2, BUČEK Antonín3, KOPECKÝ Alois4
(1ČVUT Praha, 2Univerzita Palackého Olomouc, 3Mendelova univerzita Brno, 4Ministerstvo místního rozvoje ČR )

Vliv klimatických změn na možnosti pěstování cukrové řepy v České republice
The Impact of Climate Changes on Sugar Beet Growing Conditions in the Czech Republic


Climatological forecast scenarios for the territory of the Czech Republic assume that possible global climate changes caused by rising greenhouse gas content in the earth’s atmosphere due to the burning of fossil fuels would result in an average temperature rise by 1–2 °C. An appropriate spatial framework to assess the effects of possible climate changes on growth conditions of agricultural crops are the vegetation zones. Vegetation zoning expresses the dependence of biota on the long-term effects of altitude and exposure climate, given by the average as well as extreme air temperatures and the amount and distribution of precipitation (including horizontal precipitation). Climate change is reflected in the gradual shift of vegetation zones to higher altitudes, i.e. by the changes in the overall vegetation zoning. A model of the changes in the vegetation zones in the Czech Republic was developed at three Czech universities in cooperation with the Czech Hydrometeorological Institute. This paper presents an application of this model to predict the effects of climate change on future climate conditions for sugar beet cultivation in the Czech Republic.

Key words: climate change, model, sugar beet growing conditions, vegetation zones.


Vlivy klimatických změn na zemědělskou produkci jsou široce diskutovány. Příčiny klimatické změny jsou hledány zejména ve zvyšování obsahu skleníkových plynů v zemské atmosféře v důsledku spalování fosilních paliv. Klimatologické prognostické scénáře předpokládají, že globální změny klimatu se na území České republiky projeví v blízkých desetiletích zvýšením roční průměrné teploty o 1–2 °C. Pro hodnocení vlivů možných klimatických změn na růstové podmínky zemědělských plodin jsou vhodným prostorovým rámcem vegetační stupně. Vegetační stupňovitost vyjadřuje závislost vegetace na dlouhodobém působení výškového a expozičního klimatu, daného průměrnými i extrémními teplotami ovzduší a množstvím a rozložení atmosférických srážek. Klimatická změna (oteplení) se projevuje pozvolným posunem vegetačních stupňů do vyšších nadmořských výšek, tedy změnou celkové vegetační stupňovitosti. Model změn vegetační stupňovitosti v ČR byl vyvinut na třech českých univerzitách ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem. Model se opírá o geobiocenologickou klasifikaci krajiny a registr biogeografie. Článek prezentuje aplikaci tohoto modelu při predikci vlivů klimatické změny na budoucí klimatické podmínky pro pěstování cukrové řepy v ČR.

Klíčová slova: změna klimatu, model, podmínky pěstování cukrové řepy, vegetační pásma.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (11): 326-329.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz