HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HAVLÍČEK Marek1, SVOBODA Josef1, DOSTÁL Ivo2
(1Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 2Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. )

Vliv rozvoje cukrovarnictví v okrese Hodonín na změny využití krajiny a dopravní infrastrukturu
Development of Sugar Industry in Hodonín District and Its Effect on Land-Use Changes and Transport Infrastructure


The sugar industry developement was one of the major driving forces changing the land-use during the second half of the 19th century in the Czech country. It dominated especially in major agricultural areas such as the Labe lowlands, Central Bohemia, Central Moravia and South Moravia. The Hodonín district also belonged to these regions with strong and distinctive impact of sugar industry. In Hodonín district operated 9 sugar factories and their demand for sugar beet led to strong intensification of agriculture; new areas of arable land emerged in place of grassland and water surfaces. At the end of the 19th century, only 35 ha of water surfaces remained in the whole district. The expansion of the sugar industry was accompanied by development of the transport infrastructure as well. Some of the sugar factories were founded in close proximity to the first rail lines (Hodonín, Bzenec), the existence of a sugar factory was even the reason for opening a new railway station (Rohatec) and some others were the main motivation for the construction of regional railways (Ždánice, Hodonín, Kelčany).

Key words: sugar industry, land-use, railway, Hodonín district.


Rozvoj cukrovarnictví v českých zemích v druhé polovině 19. století patřil mezi zásadní hybné síly změn využití krajiny. Dominoval zejména ve významných zemědělských oblastech (Polabí, střední Čechy, jižní Morava, střední Morava). Okres Hodonín je řazen také mezi tato území a vliv cukrovarnictví jako hybné síly se zde silně projevil. V okrese Hodonín bylo provozováno celkem 9 cukrovarů, jejichž poptávka po cukrové řepě vedla k silné intenzifikaci zemědělství. Nové plochy orné půdy vznikaly na úkor trvalých travních porostů a vodních ploch. Na konci 19. století zůstalo v celém okrese Hodonín pouze 35 ha vodních ploch. Rozvoj cukrovarnictví byl úzce svázán i s rozvojem dopravní infrastruktury. Některé cukrovary vznikly v těsné blízkosti prvních železničních tratí (Hodonín, Bzenec), jiný cukrovar byl důvodem pro otevření nové železniční stanice (Rohatec) a některé další byly hlavní motivací pro budování regionálních železničních tratí (Ždánice, Hodonín, Kelčany).

Klíčová slova: cukrovarnictví, využití krajiny, železnice, okres Hodonín.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (9–10): 312-316.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz