HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MAITAH Mansoor1, SMUTKA Luboš1, PULKRÁBEK Josef2, BENEŠOVÁ Irena1, BELOVÁ Anna1
(1Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta provozně ekonomická 2Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů )

Produkce a spotřeba cukru v Egyptě v letech 1995–2009
Sugar Production and Consumption in Egypt in 1995–2009


The paper analyzes sugar production and consumption in Egypt in 1995–2009. The paper is divided into three main parts. Individual parts are devoted to sugar production, consumption and trade. The production part of the paper analyzes sugar production from sugar cane and sugar production from sugar beet. There is also trend function providing information about total sugar production during the analyzed time period. The result of regression is the following: the average inter annual growth of production is about 57.625 thousand tonnes. The consumption is described from the points of view of total consumption and individual consumer. The processed linear regression provides information that sugar consumption gets higher by 95.93 thousand tonnes every year. Another part of the paper is devoted to the analysis of total sugar consumption development in relation to total sugar production, number of inhabitants, average income per capita and sugar import. Th result of processed regression is the following: if the sugar production, number of inhabitants, average income per capita and imports increase by 10 %, total sugar consumption will increase by cc. 6.3 %, 1 %, 0.5 % and 2.7 %. The correlation coefficient provides information about the significant relationship among individual variables. The low rate of self-sufficiency (73 % in 2009) implies that Egypt is heavily dependent on sugar import from abroad.

Key words: Egypt, sugar, sugar industry, consumption, self-sufficiency ratio, production, regression analysis.


Článek se zabývá produkcí a spotřebou cukru v Egyptě v letech 1995–2009. Je členěn na tři hlavní části, které postupně pojednávají o produkci cukru, jeho spotřebě a obchodu s cukrem. V rámci produkce je zkoumána výroba cukru z cukrové třtiny, cukrové řepy a celková produkce. Vypočítána trendová rovnice ukazující vývoj celkové produkce cukru v čase během analyzovaného období. Z dané rovnice vyplývá, že každým rokem se produkce zvýší o 57,6 tis. t cukru. Konzumace je popsána z pohledu individuálního a celkového. Z trendové rovnice lze vyčíst, že každým rokem se konzumace zvýší o 95,9 tis. t cukru. Dále byla pomocí regresní analýzy hodnocena celková spotřeba cukru v závislosti na produkci, počtu obyvatel, průměrném příjmu na osobu a dovozu. Výsledkem je následující vztah – zvýši-li se produkce cukru, počet obyvatel, průměrný příjem na osobu a dovoz o 10 %, celková konzumace vzroste o 6,3 %, 1 %, 0,5 % a 2,7 %. Koeficient korelace nám říká, že mezi proměnnými existuje velmi silná závislost. Z míry soběstačnosti, která v roce 2009 dosáhla 73 %, je zřejmá potřeba importu cukru ze zahraničí.

Klíčová slova: Egypt, cukr, cukrovarnický průmysl, konzumace, míra soběstačnosti, produkce, regresní analýza.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (9–10): 300–304.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz