HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MACHAR Ivo, PECHANEC Vilém
(Univerzita Palackého v Olomouci )

Využití letních a podzimních agregací dravých ptáků v integrované ochraně cukrové řepy
Applying of Summer and Autumn Raptor Aggregation in Integrated Pest Control of Sugar Beet


The role of predators in the integrated protection of agricultural crops is highly important. An example may be found in the use of bird predators for vole control by artificially boosting their aggregations through installation of artificial perches. The dependence of raptor density in the period following nesting (summer through to autumn) on vole abundance in the presence and absence of artificial perches was studied using the method of belt transect. The research was conducted in field biotopes of cultivated sugar beet in the beet-production area of the Olomouc region. Presented research results have revealed that artificial perches installed in sugar beet plantations increase the efficiency of raptor predation pressure on the target pest species up to six times. It is quite obvious that this method of biological control of the common vole may yield significant results in the integrated pest control in sugar beet.

Key words:artificial perches, avian predators, biological control system, integrated pest control in sugar beet.


Role predátorů v integrované ochraně zemědělských plodin je velmi významná. Příkladem může být využití ptačích predátorů při kontrole hraboše polního za pomoci umělého vytváření agregací dravců instalací tzv. berliček pro dravce. Metodou pásového transektu byla zkoumána závislost denzity dravých ptáků v období po skončení jejich hnízdění (léto až podzim) na abundanci hrabošů v podmínkách přítomnosti i absence berliček pro dravce. Výzkum byl realizován v polních biotopech s cukrovou řepou v řepařské výrobní oblasti Olomoucka. Prezentované výsledky výzkumu ukázaly, že instalované berličky v kulturách cukrové řepy až šestinásobně zvyšují účinnost predačního tlaku dravých ptáků na cílový druh škůdce. Je zřejmé, že tato metoda biologické kontroly hraboše polního může být v integrované ochraně cukrové řepy značně efektivní.

Klíčová slova: berličky pro dravce, biologický boj se škůdci, dravci, integrovaná ochrana cukrové řepy před škůdci.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (7–8): 231–233.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz