HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PAČUTA Vladimír
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre )

Vplyv prípravkov na báze biologicky aktívnych látok na kvantitu a kvalitu produkcie cukrovej repy
Influence of Preparations Containing Bioactive Substances on Sugar Beet Quantity and Production Quality


Field test with sugar beet was carried out between 2009 and 2010 using block method with random arrangement of tested elements at EXBA SPU in Nitra – Dolná Malanta. Two preparations containing bioactive substances were monitored in the test: bitumen, uronic acids (Biafit Gold) and 5-aminolevulinic acid (Pentakeep-V) with regard to the resulting production and its quality. The results proved positive influence of the preparations especially on the quantitative parameters of the production. When comparing the two preparations, Pentakeep-V was found to have more significant positive effect on the tuber yield, sugar content, polarized and white sugar yield. Apllication of Biafit Gold caused decrease in sugar content.

Key words: sugar beet, bioactive substances, bitumen, uronic acids, 5-aminolevulinic acids, tuber yield, sugar content, white sugar, polarized sugar.


Poľný pokus s cukovou repou bol realizovaný v rokoch 2009 a 2010 blokovou metódou s náhodným usporiadaním pokusných členov na EXBA SPU v Nitre – Dolná Malanta. V pokuse boli sledované dva preparáty obsahujúce bioaktívne látky: živice, uronové kyseliny a iné (Biafit Gold) a kyselina 5-aminolevulová (Pentakeep-V) vo vzťahu k výslednej produkcii a jej kvalite. Výsledky potvrdili pozitívny vplyv preparátov hlavne na kvantitatívne parametre produkcie. Pri vzájomnom porovnaní obidvoch preparátov sme významnejší pozitívny efekt vo vzťahu k výslednej úrode buliev, cukornatosti, úrode polarizačného cukru a úrode bieleho cukru zistili pri použití prípravku Pentakeep-V. Aplikáciou preparátu Biafit Gold došlo k zníženiu cukor natosti.

Kľúčové slová: cukrová repa, bioaktívne látky, živice, uronové kyseliny, kyselina 5-aminolevulová, úroda buliev, cukornatosť, úroda bieleho cukru, polarizačný cukor.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (7–8): 228–230.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz