HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VILČEK Jozef
(FHPV Prešovskej univerzity a VÚPOP pracovisko Prešov )

Výber plôch pre pestovanie cukrovej repy na Slovensku
Land Selection for Cultivation of Sugar Beet in Slovakia


The article aims to analyze suitability of land selection for cultivation of sugar beet in Slovakia in the period from 2008 to 2012. The results confirmed, that there are enough soils suitable for sugar beet growing in Slovakia. The area of sugar beet cultivation is conditioned by the presence of only two sugar rafineries, which are in operation, in Sereď and Trenčianska Teplá. The most productive soils in the climatically most suitable areas of Slovakia are chosen for growing sugar beet. They are mostly the following types of soils: Chernozem (39.3 %), Haplic Luvisols (21.0 %), Molic Fluvisols (17.3 %), and Fluvisol (18.6 %), which are sandy loamy and loamy (79.6 %), deep (94.6 %), non gravelly (92.8 %) and in lowland (79.1 %).
Accuracy of the land selection is confirmed by the fact, that the real area under crop presented soils for growing of sugar beet very suitable 57.2 % and suitable 33.7 % during 2008–2012. Up to 73.7 % of sugar beet areas are in maize production area and 26.3 % occur in turnip production area.

Key words:suitability of soils for growing sugar beet, soil quality, soil parameters, production areas.


Cieľom príspevku je analýza vhodnosti výberu lokalít na pestovanie cukrovej repy v podmienkach Slovenska za obdobie rokov 2008 až 2012. Výsledky potvrdili, že Slovensko má dostatok pôd vhodných na pestovanie CR. Ich lokalizácia je podmienená existenciou len dvoch funkčných cukrovarov, a to v Seredi a Trenčianskej Teplej. Ukazuje sa, že na pestovanie cukrovej repy sú vyberané najprodukčnejšie pôdy Slovenska v klimaticky najpriaznivejších oblastiach. Jedná sa prevažne o pôdy typu černozem (39,3 %), hnedozem (21,0 %), čiernica (17,3 %), a fluvizem (18,6 %), ktoré sú zrnitostne stredne ťažké (79,6 %), hlboké (94,6 %), bez výskytu skeletu (92,8 %) a na rovine (79,1 %).
Správnosť výberu plôch potvrdzuje aj skutočnosť, že reálne z plôch osevu tejto plodiny v rokoch 2008 až 2012 predstavovali pôdy pre pestovanie cukrovej repy veľmi vhodné 57,2 %, a pôdy vhodné 33,7 %. Až 73,7 % plôch cukrovej repy sa pestuje v kukuričnej výrobnej oblasti a 26,3 % vo výrobnej oblasti repárskej.

Kľúčové slová: vhodnosť pôd na pestovanie cukrovej repy, kvalita pôd, pôdne parametre, výrobné oblasti.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (7–8): 215–218.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz