HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMUTKA Luboš1, RUMÁNKOVÁ Lenka1, PULKRÁBEK Josef2, BUREŠOVÁ Irena1, URBAN Jaroslav2, BELOVA Anna1
(1Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta provozně ekonomická; 2Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů )

Vývoj faktorů ovlivňujících nabídku a poptávku cukru na světovém trhu v jednotlivých obdobích
Development of Determinants Influencing Sugar Supply and Demand on World Market on Individual Periods


The paper analyzes the long term trends and tendencies of global sugar market development. The paper’s main objective is to analyze the influence of selected variables on global sugar supply and demand and on global sugar price. The analysis covers the time period from 1961 to 2010. The volume of global sugar demand and supply is analyzed in equivalent of raw sugar. Individual factors, whose influence on global sugar market is analyzed, are the following: sugar reserves, world population, global GDP growth per capita, sugar consumption per capita, global trade, actual sugar price, and sugar price in previous period. The results coming from the analysis are the following: global sugar supply is most frequently influenced by the volume of sugar production, price in previous period and sugar reserves. Global demand is influenced especially by the growth of global population. Global price is influenced especially by the level of sugar production, the influence of price in previous period is only limited.

Key words:sugar, determinants, supply, demand, price, cycle, regression analysis.


Článek shrnuje dlouhodobé trendy a tendence vývoje globálního trhu s cukrem. Hlavním cílem je analýza vlivu vybraných proměnných na vývoj světové nabídky, poptávky a ceny cukru. Samotná analýza zahrnuje časové období 1961–2010, přičemž vývoj objemu nabídky a poptávky je sledován v přepočtu na ekvivalent surového cukru. Mezi faktory, jejichž vliv na globální trh s cukrem je zkoumán, patří: zásoby cukru, světová populace, růst globálního HDP přepočteného na jednoho obyvatele, spotřeba cukru na obyvatele, objem globálního obchodu s cukrem, aktuální cena cukru a cena cukru v předchozím období. Z výsledků analýzy vyplývá, že na globální nabídku významně působí objem realizované produkce, cena v předchozím období a stav zásob. Globální poptávka je ovlivněna zejména růstem světové populace. Ve vztahu k formování světové ceny, lze konstatovat, že vliv na její vývoj má vývoj globální produkce, vliv cen v předchozím období je omezený.

Klíčová slova: cukr, determinanty, nabídka, poptávka, cena, cyklus, regresní analýza.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (5–6): 192–196.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz