HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JANÍČEK Dušan
(podpredseda Slovenského cukrovarníckeho spolku )

Vyhodnotenie cukrovarníckej kampane 2012/2013 na Slovensku
Evaluation of Sugar Campaign 2012/2013 in Slovakia


We can evaluate the sugar campaign 2012/2013 in Slovakia as less successful. Weather conditions made it possible to harvest the entire originally sown area of 19,444 ha, but the beet and sugar crop was disappointing. This acreage was farmed by 197 sugar beet growers. A weak start and insufficiency of soil moisture during the whole growth period led to poor accretion of sugar beet. Total crop in Slovakia reached the average of only 45.43 t/ha and that means annual decrease of 17.62 t/ha. In the light of the previous record-breaking campaign, the results mentioned here seem even worse. The decrease in sugar content between the last two campaigns was 1.56 %, with total average 16.49 %. Both sugar companies together processed 883,359 t of sugar beet and recorded average daily processing capacity 10,311 t/d. Total sugar production in Slovakia was 127,548 t with is – with regard to the acreage – very low and is far from our expectations. We see this sugar campaign as below the average and the increasing occurrence of dry weather conditions should not be underestimated. It will be necessary to revalue the investments to the development and revitalization of the irrigation systems. The surplus production to the sugar quota will be treated in the frame of relevant legislation.

Key words: Slovak Republic, sugar industry, sugar, sugar beet, sugar campaign, quota, sugar production, campaign results, crop.


Cukrovarnícku kampaň 2012/2013 na Slovensku môžeme vyhodnotiť ako menej úspešnú. Poveternostné podmienky síce umožnili zozbierať úrodu z celej výmery obsiatych plôch s výmerou 19 444 ha, ale úroda repy a cukru bola sklamaním. Táto výmera bola obhospodarovaná spolu 197 pestovateľmi cukrovej repy. Slabší štart a nedostatok vlahy počas celého vegetačného obdobia znamenali slabšiu vzchádzavosť a následne rast cukrovej repy. Celková úroda v SR dosiahla priemer iba 45,43 t/ha, čo znamená pokles o 17,62 t/ha. Po predchádzajúcej rekordnej kampani, vnímame horšie kampaňové výsledky o to viac. Medzisezónny pokles cukornatosti je 1,56 % s celkovým priemerom 16,49 %. Obe cukrovarnícke spoločnosti spracovali spolu 883 359 t repy a zaznamenali priemernú spracovateľskú kapacitu 10 311 t/d. Celková výroba cukru v SR na úrovni 127 548 t je vzhľadom k výmere obsiatych plôch nízka a zďaleka nenaplnila naše očakávania. Hodnotíme ju ako podpriemernú a situáciu s čoraz častejším výskytom suchých klimatických podmienok určite netreba podceňovať. Je potrebné prehodnotiť investície do budovania a revitalizácie závlahových štruktúr u pestovateľov cukrovej repy. Plusový rozdiel medzi výrobou cukru a výrobnou kvótou bude realizovaný v zmysle platnej legislatívy.

Kľúčové slová: Slovensko, cukrovarnícky priemysel, cukor, cukrová repa, cukrovarnícka kampaň, kvóta, výroba cukru, výsledky kampane, úroda.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (5–6): 162–165.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz