HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

LUPTÁK Ľubomír, NAXERA Vladimír
(Katedra politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni )

Role cukrové třtiny při formování moderního světového systému
Role of Sugar Cane in Formation of Modern World-System


The formation of the complex of power relations that constitute the modern world-system was to a large extent influenced by the production of and trade of specific market crops, especially tobacco, cotton and sugar. The modern „sugar revolution“, arising from the spread of the slave-plantation form into the New World, had a substantial impact on the integration of the American continent into the world economy and on the constitution of the so-called triangular trade. The sugar revolution and control of the lucrative transatlantic trade of cane sugar and other commodities necessary for the operation of sugar plantations were a significant resource of capital that was channelled by the structure of the world-system to Europe, facilitating the huge investments called for by the Industrial Revolution. In this article we focus on the development of transatlantic sugar trade from its beginnings during the early colonization of the New World, through the establishment of slave plantations as the dominant form of labour organization, allowing mass production of sugar cane and raising specific demands on the transatlantic trade, to the benefits that the new system has brought to European powers.

Key words: sugar, sugar cane, sugar revolution, triangular trade, world-system, slavery, plantation.


Na vytváření moderního světového systému a mocenských vztahů, které v jeho rámci fungují, měl výrazný vliv rozvoj pěstování a obchodování s některými komoditami – šlo o tabák, bavlnu a zejména cukr. Novověká cukerní revoluce spojená se vznikem otrockých plantáží v Novém světě měla dopad na integraci amerického kontinentu do světové ekonomiky a na ustálení tzv. trojúhelníkového obchodu. Výsledkem cukerní revoluce byly značné objemy kapitálu, které byly generovány transatlantickým obchodem se třtinovým cukrem a komoditami na tento obchod navázanými, a které byly díky struktuře světového obchodu nasměrovány do Evropy, kde usnadnily průběh průmyslové revoluce. V tomto textu se zaměříme na rozvoj transatlantického obchodu s cukrem od cest, kterými se dostala cukrová třtina na americký kontinent, přes otrockou plantáž jako způsob organizace práce, který umožnil masovou produkci třtiny, ale zároveň kladl specifické požadavky na obousměrný obchod mezi oběma břehy Atlantiku, až k dopadům, které tento obchod přinesl evropským mocnostem.

Klíčová slova: cukr, cukrová třtina, cukerní revoluce, trojúhelníkový obchod, světový systém, otroctví, plantáž.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (3): 111–115.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz