HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

CHOCHOLA Jaromír
(Řepařský institut, Semčice )

Vliv půdní zásoby dusíku na potřebu hnojení cukrové řepy
How Soil Nitrogen Reserve Affects the N Fertilizer Need of Sugar Beet


The soil nitrogen reserve was always determined in March in the years 1987–2011; this took place in the 30–50 fields prepared for sugar beet. The nitrogen reserve varies highly in individual years but during the monitored period it decreased significantly from about 150 kg/ha N at the beginning to recent c. 100 kg/ha N. Nitrogen reserve decreased most in soil layer 30–60 cm, in layer 60–90 cm it remains the same, in layer 0–30 cm it is affected by strong fluctuations depending on the year.
Thirty-two field trials with gradated nitrogen application rate were conducted during years 2001–2010. In average the optimal nitrogen rate of this trial series was 62 kg/ha N, however in specific cases it fluctuated in range 0–140 kg/ha. Discussion of the results suggests a need to individualize the fertilizing of sugar beet fields based on the soil nitrogen reserve. A high significant dependence between optimum nitrogen rate (y) and soil nitrogen reserve (x) was discovered: y = 141 – 1.218 x + 0.0026 x2. It is recommended to use this dependence for prognosis of the need of N fertilizer.

Key words: sugar beet, fertilizing, nitrogen, monitoring, nitrogen reserve, nitrogen rate.

V letech 1987–2011 v březnu byla vždy na 30–50 polích připravených pro cukrovou řepu monitorována zásoba minerálního dusíku. Zásoba dusíku mezi jednotlivými ročníky velmi kolísá, v průběhu sledovaného období se však zřetelně snižuje z cca 150 kg/ha N na počátku období na dnešních cca 100 kg/ha. Zásoba se snižuje nejvíce v půdní vrstvě 30–60 cm, ve vrstvě 60–90 cm zůstává stabilní, ve vrstvě 0–30 cm podléhá velikým ročníkovým výkyvům.
V letech 2001–2010 bylo provedeno 32 pokusů se stupňovaným hnojením dusíkem. Optimální dávka dusíku v průměru pokusné série byla 62 kg/ha, kolísala však v rozpětí 0–140 kg/ha. Z diskuse výsledků vyplývá potřeba individualizovat hnojení jednotlivých polí na základě zásoby dusíku v půdě. Byla nalezena vysoce signifikantní regrese mezi optimální dávkou dusíku (y) a jeho zásobou v půdě (x): y = 141 – 1,218 x + 0,0026 x2. Doporučuje se využít tuto regresi k prognóze potřeby hnojení.

Klíčová slova: cukrovka, hnojení, dusík, monitorování, zásoba N, dávka N.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (3): 90–95.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz