HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

RUMÁNKOVÁ Lenka, SMUTKA Luboš, PULKRÁBEK Josef, BENEŠOVÁ Irena
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Vliv zásob cukru na jeho nabídku na světovém trhu
The Influence of Sugar Reserves on Sugar Supply in the World Market


The compiled paper is devoted to the world sugar price development especially in relation to global sugar reserves development. The paper also analyses the influence of world sugar price and sugar reserves on global sugar production. The analysis is based on a long time series covering the period 1981–2010. The paper provides several interesting results. One of them is a high level of sugar price volatility especially during the last decade. Another interesting result of the analysis is the fact that global sugar production is influenced especially by the global sugar reserves development while the influence of global price development on sugar production is only limited. But it must be mentioned that sugar production is without any doubt influenced by other factors as well. The analysis also proved that global sugar price is independent of the level of global sugar reserves level. It should also be mentioned that global sugar price policy stems more likely from long time sugar price development. The influence of some other factors (for example actual global raw and refined sugar supply and demand) is also important.

Key words: sugar, production, closing stocks, price, world market, regression analysis.


Článek se věnuje problematice vývoje světových cen cukru zejména ve vztahu k vývoji světových zásob a dále pak je analyzován vliv světové ceny cukru a zásob na světovou produkci cukru. Zpracovaná analýza se opírá o soubor časových řad obsahujících roční údaje o vývoji výše uvedených veličin v období let 1980–2010. Z výsledků zpracované analýzy vyplývá vysoká volatilita cen cukru zejména v průběhu poslední dekády. Dále z výsledků vyplývá, že světová produkce cukru je ovlivňována spíše úrovní zásob cukru než úrovní světové ceny. Nicméně lze konstatovat, že produkce cukru je bezesporu ovlivňována dalšími faktory, které ji mohou ovlivňovat více. Analýza dále ukázala, že ceny cukru jsou na světové úrovni tvořeny bez ohledu na úroveň jeho zásob. Lze tedy konstatovat, že cenová politika vychází spíše z dlouhodobého vývoje ceny cukru, popř. dalších faktorů, mezi které lze zahrnout například aktuální nabídku a poptávku.

Klíčová slova: cukr, produkce, zásoby, cena, světový trh, regresní analýza.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (12): 381–384.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz