HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VRANOVÁ Valerie, REJŠEK Klement, FORMÁNEK Pavel
(Mendelova univerzita v Brně)

Vodorozpustné kořenové exsudáty rostlin: úloha a význam jejich studia
Water-Soluble Plant Root Exudates: Role and Significance of their Study


Water-soluble plant root exudates represent a considerable fraction of total rhizodeposition and are of significance for plant nutrition, methanogenesis, decontamination of polluted sites or phytotoxicity, soil aggregation and development of mycorrhizal symbiosis. The paper constitutes a part of current research focused on new data related to the role of enantiomers of organic compounds (amino acids and organic acids) and phytotoxicals within water-soluble root exudates of different plant species. Knowledge of the kind is applicable in ecology, agriculture and forestry, and in phytoremediation aimed at decontamination of polluted sites. Breeding techniques of plants used for agricultural production in terms of lowering exudation rate from roots, which is a significant source for greenhouses emissions (e.g. CH4), are discussed in the aricle.

Key words: root exudates, collection medium, plants, phytoremediation, nutrition, amino acids, greenhouse gasses.


Vodorozpustné kořenové exsudáty tvoří významnou část celkové rhizodepozice, která je významná jak z hlediska výživy rostlin, tak z hlediska dekontaminace ploch znečištěných polutanty a fytotoxickými látkami, agregace půdy a formování mykorhizních symbióz. I přes řadu vědeckých prací v této oblasti doposud nebyly objasněny základní otázky výskytu a úlohy enantiomerů aminokyselin, přičemž výzkum těchto látek představuje významný trend současného bádání. Předložený článek se tak stává součástí tohoto diskutovaného tématu úlohy enantiomerů aminokyselin, organických kyselin a fytotoxických látek ve vodorozpustné frakci kořenových exsudátů různých rostlinných druhů a jako takový tvoří součást biochemických aplikací pro ekologii, zemědělství a moderní lesnictví. Článek dokládá, že důležitým směrem moderního výzkumu je šlechtění zemědělských plodin za účelem snížení výstupů kořenových exsudátů do půdy, které jsou významným zdrojem pro produkci skleníkových plynů jako je CH4.

Klíčová slova: kořenové exsudáty, kolekční médium, rostliny, fytoremedia­ce, výživa, aminokyseliny, skleníkové plyny.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (11): 350–353.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz