HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

FRONĚK Daniel

Profesor Jaroslav Dědek – vynikající cukrovarnický vědec a analytik
Professor Jaroslav Dědek – Great Scientist and Analyst in the Field of Sugar Making


This overview of life and work of Prof. Ing. Dr. Jaroslav Dědek is the first text concerning this figure in Czech sugar-making literature after 72 years. The article is published as a reminder of the 50 years that passed since Dědek died. This excellent scientist and teacher dealt with a great part of sugar production including the raw material, sugar beet. He achieved his biggest success in the field of purifying sugar beet juices. The method of purification he proposed together with his colleague Josef Vašátko, changed the existing technology. Professor Dědek belonged among the first promoters of physical chemistry in sugar-making industry, he was the first to implement operation modelling in sugar factories and he may be considered the founder of campaign reports.

Key words: progressive predefecation, sugar-making technology, sugar-making research, sugar beet juice purification.

Přehled života a díla prof. Ing. Dr. Jaroslava Dědka je prvním textem o této osobnosti v české cukrovarnické literatuře po 72 letech. Článek vychází i jako připomenutí 50 let od Dědkovy smrti. Tento vynikající vědec a pedagog se postupně zabýval velkou částí výroby cukru včetně jeho suroviny, cukrové řepy. Největšího úspěchu dosáhl v oblasti čištění řepné šťávy. Postup čištění navržený jím společně s kolegou Josefem Vašátkem změnil dosavadní technologii. Profesor Dědek patřil mezi první propagátory fyzikální chemie v cukrovarnictví, jako první zavedl modelování operací v provozech cukrovarů a lze jej považovat za zakladatele kampaňových hlášení.

Klíčová slova: progresivní předčeření, cukrovarnická technologie, cukrovarnický výzkum, čištění řepné šťávy.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (1): 34–38.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz