HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MARADA Petr1, KŘIKAVA Lubomír2, KŘIKAVA Libor2, SLÁMA Petr3
(1Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, Mendelova univerzita v Brně, 2Katedra ochrany lesa a myslivosti, Česká zemědělská univerzita v Praze, 3Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat, Mendelova univerzita v Brně)

Řepa cukrová a její využití v rámci agroenvironmentálních opatření
Sugar Beet and its Use in Agroenvironmental Measures


Within their farming, farmers are also obliged to cater for the non-production functions of agroecosystem. Biobelts are one of the agro­environmental measures which have been and probably will be supported in the programme period of 2014–2020. The aim of the study was to evaluate the effect of realized biobelts on bio­diversity on a chosen farm and to propose possible improvements. Biodiversity was assessed by the line method (animals and game). Flora diversity was assessed according to Dostál (6) and the plant coverage in accordance with Braun-Blanqueta. Results proved ecosystem functionality of biobelts and suggested inclusion of new seed in the blend of seeds for introduction of those measures; sugar beet seems to be the most suitable. The expected benefit of this suggestion is the increase in the biodiversity of plants, animals and prevention of damages caused by game and to game.

Key words: sugar beet, agroenvironmental measures, agriculture.


Zemědělci jsou povinni v rámci svého hospodaření zajišťovat i mimoprodukční funkce agroekosystémů. Jedním z agroenvironmentálních opatření, které bylo a pravděpodobně i bude dále podporováno v programovém období let 2014–2020, jsou biopásy. Cílem této studie bylo vyhodnotit na vybrané farmě vliv realizovaných biopásů na biodiverzitu a navrhnout možná zlepšení. Pro hodnocení biodiverzity byla použita liniová metoda (u živočichů a zvěře); diverzita flóry byla hodnocena dle Dostála (6) a pokryvnost půdy rostlinami podle Braun-Blanqueta. Výsledky prokázaly ekosystémovou funkčnost biopásů s tím, že bylo navrženo zařazení nové komponenty do směsky osiv pro zakládání těchto opatření – řepy cukrové. Očekávaným přínosem tohoto návrhu je zvýšení biodiverzity rostlin, živočichů a prevence škod zvěří a na zvěři.

Klíčová slova: řepa cukrová, agroenvironmentální opatření, zemědělství.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (9–10): 284–287.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz