HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

RUMÁNKOVÁ Lenka, SMUTKA Luboš, PULKRÁBEK Josef, BENEŠOVÁ Irena
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Tvorba ceny cukru na světovém trhu – přenos ceny surového a bílého cukru
Price Formation on the World Market – Transfer of Raw and White Sugar Price


The presented paper deals with development of the prices of raw and white (refined) sugar and in particular with their mutual relationship. The analysis covers time period from 1980 to 2011. The aim is to evaluate the level of raw and white sugar price transition on the world market.
On the basis of the analysis, it is possible to say that the level of sugar prices on the world market stems from their historical development. Nevertheless, mutual relationship between raw and white sugar prices was not proved. The raw sugar price appears slightly exogenous and therefore more dominant in the analysed relationship. Direct influence of the white sugar price on raw sugar price was not proved. The analysis showed that there is no proportional price transition. It is thus obvious that the change in raw sugar price is not fully transferred into refined sugar price change.

Key words: raw sugar, white sugar, world market, price transmission, vector error correction model.


Zpracovaný článek se věnuje problematice vývoje a zejména pak vzájemného vztahu mezi cenou surového cukru a cukru bílého. Analýza se zaměřuje na období let 1980–2011 s cílem zhodnotit úroveň přenosu ceny surového a bílého cukru na světovém trhu. Na základě provedené analýzy lze konstatovat, že úroveň cen cukru na světovém trhu vychází z jejich historického vývoje. Nicméně vzájemný vztah mezi cenou surového a bílého cukru nebyl prokázán. Cena surového cukru se v tomto vztahu jeví jako slabě exogenní, tudíž jako dominantní ve zkoumaném vztahu. Přímý vliv ceny bílého cukru na cenu surového cukru nebyl prokázán. Analýza dále ukázala, že nedochází k proporcionálnímu přenosu cen. Je tedy zřejmé, že změna ceny surového cukru není plně přenesena do změny bílého cukru.

Klíčová slova: surový cukr, bílý cukr, světový trh, cenová transmise, model korekce chyby.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (9–10): 274–279.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz