HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

GEBLER Jaroslav1, KOŽNAROVÁ Věra2
(1VUC Praha, a.s., 2Česká zemědělská univerzita v Praze)

Zpráva o cukrovarnické kampani 2011/2012 v České republice
Report on Sugar Campaign 2011/2012 in the Czech Republic


Sugar beet campaign 2011/2012 in the Czech Republic was characterized by great quality of sugar beet which was achieved thanks to almost ideal weather conditions not only during the vegetative period of sugar beet but also during the processing campaign. The year 2011 was evaluated as dry (precipitation total was 83 % of long-time average). The average temperature difference on the area of the Czech republic was +0,8 °C which placed this year in the group of the so called „warm years“.
Total processed amout of sugar beet was 3.576 mil tonnes with the average tuber yield of 71.25 t/ha and polarizing sugar yield of 12.57 t/ha. During processing of sugar beet which took 114.1 days, 564,440 tonnes of white sugar were made. As in the last four years, there were seven sugar factories belonging to five different companies. These seven sugar factories had a standard processing capacity of 39,914 t/d. Standard processing in one factory reached 15,285 t/d. Biosugar production amounted to 7,000 t. The given data prove that the Czech Republic with its 200 year tradition belongs among top sugar beet growers and processors in the EU. Apart from beet for sugar, there was also processed 740,000 t of beet for bioethanol in Tereos TTD company. The article lists the main investments of individual companies before the campaign of 2011.

Key words: Czech Republic, sugar beet campaign, sugar beet, sugar yield, sugar contents, treatment, capacity, campaign data, sugar production, bioethanol, biosugar, campaign results.


Cukrovarnická kampaň 2011/2012 v ČR byla charakterizována výbornou jakostí cukrovky, k čemuž významně přispěly téměř ideální klimatické podmínky nejen během vegetačního období cukrovky, ale i během zpracovatelské kampaně. Rok 2011 byl vyhodnocen jako celkově suchý (úhrn srážek byl 83 % dlouhodobého průměru). Odchylka průměrné roční teploty od dlouhodobého průměru dosáhla na území ČR hodnoty +0,8 °C, čímž se tento rok zařadil do skupiny tzv. „teplých roků“.
Celkově bylo zpracováno na cukr 3,576 mil. t řepy při průměrném výnosu bulev 71,25 t/ha a výnosu pol. cukru 12,57 t/ha. Během zpracování řepy, které trvalo 114,1 dne, bylo vyrobeno 564 440 t bílého cukru. Stejně jako v předchozích 4 letech bylo v provozu sedm cukrovarů zařazených do pěti společností. Těchto sedm závodů mělo standardní zpracovatelskou kapacitu 39 914 t/d. Standardní zpracování jednoho závodu dosáhlo 15 286 t/d. Výroba biocukru činila 7 tis. t. Uvedená data potvrzují, že ČR se svou 200letou historií cukrovarnictví patří mezi špičkové pěstitele a zpracovatele řepy v EU. Kromě řepy na cukr bylo v ČR ve společnosti Tereos TTD zpracováno 740 tis. t řepy na bioetanol. V článku jsou uvedeny hlavní investiční akce jednotlivých společností před kampaní 2011.

Klíčová slova: Česká republika, řepná kampaň, cukrová řepa, výnos cukru, cukernatost, zpracování, kapacita, kampaňová data, výroba cukru, bioetanol, biocukr, výsledky kampaně.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (7–8): 238–245.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz