HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VRANOVA Valerie, REJSEK Klement, FORMANEK Pavel
(Mendelova univerzita v Brně)


Kořenové exsudáty cukrové řepy: složení a význam jejich studia a Azetidin-2-karboxylová kyselina v cukrovce
Root Exudates of Sugar Beet: Composition and the Significance of Their Study and Azetidin-2-Carboxylic Acid in Sugar Beet


Sugars, organic acids and amino acids are dominant components of plant root exudates. These compounds also occur in root exudates of sugar beet where 2 sugars, 8 organic acids and 12 amino acids were identified. Current research of sugar beet root exudates is focused to determine significance of organic acids in mobilization of inorganically bound phosphorus and potassium in soil. Oxalic, oxalacetic, citric, salicylic, citramalic or malonic acids were found to be significant in this aspect. The significance of extracellular acid phosphomonoesterase produced by sugar beet roots from the point of its role in total phosphorus nutrition has not been evaluated in the World literature so far.
Occurrence of toxic and terratogenic non-protein azetidin-2-carboxylic acid (AZ2K) in sugar beet and table beet in trace amount was reported in different works. This amino acid may enter food chains through direct consummation or transfer via byproducts of sucrose production used as a feed for livestock. Presence of AZ2K thus may lead to development of various disease in livestock or human. Further research should concentrate on determining the significance of AZ2K inputs to food chains useing sugar beet and table beet.

Key words: root exudates, organic acids, phosphorus, potassium, phosphomonoesterase, sugar beet, azetidin-2-carboxylic acid, food chain.

Cukry, organické kyseliny a aminokyseliny představují dominantní složky kořenových exsudátů rostlin. Produkce těchto látek kořeny cukrové řepy byla studována a v rámci těchto látek byly celkově identifikovány 2 typy cukrů, 8 organických kyselin a 12 aminokyselin. Současný výzkum kořenové exsudace cukrové řepy je soustředěn na identifikaci významu organických kyselin podílejících se na mobilizaci anorganicky vázaného fosforu a draslíku v půdě. Z těchto kyselin se ukázaly být významné kyselina šťavelová, oxaloctová nebo citronová, salicylová, citrajablečná a malonová. Význam kořenů cukrové řepy z hlediska zpřístupňování organicky vázaného fosforu v půdě prostřednictvím produkce extracelulární kyselé fosfomonoesterázy, včetně významu tohoto zdroje z hlediska celkové výživy fosforem, nebyl doposud evaluován ve světové vědecké literatuře.
Výskyt toxické a teratogenní neproteinogenní azetidin-2-karboxylové kyseliny (AZ2K) ve stopách byl zaznamenán v řepě cukrové i kuchyňské. Tato kyselina se tak stává součástí potravních řetězců, a to jak přímou konzumací či přenosem přes konzumaci vedlejších produktů výroby cukru hospodářskými zvířaty. Přítomnost AZ2K tak může vést ke vzniku různých onemocnění hospodářských zvířat a člověka. Stanovení významu vstupů AZ2K do potravních řetězců přes využití cukrové či kuchyňské řepy by měla být předmětem dalšího výzkumu.

Klíčová slova: kořenové exsudáty, organické kyseliny, fosfor, draslík, fosfomonoesteráza, cukrová řepa, azetidin-2-karboxylová, potravní řetězec.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (1): 22–25.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz