HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŠPIČKA Jindřich
(Vysoká škola ekonomická v Praze)


Návrh derivátu na počasí pro cukrovku v České republice
Design of Weather Derivative for Sugar Beet in the Czech Republic


The article deals with weather derivatives as the potentially new tools for risk management of agricultural enterprises seeking to mitigate their income exposure to variations in weather conditions. The analysis of the key growing phases of sugar beet is based on regression analysis using weather indices as the independent variables and yields of sugar beet as dependent variables. With the bootstrap method, the burn analysis can be easily carried out and the uncertainty about the pay-off, option price and statistics of probability distribution of revenues can be effectively determined. The most suitable contract is based on the dependence between yields of sugar beet in Olomoucký region and weighted precipitation from June to August measured at reference station Slavonín. Monte Carlo simulation reveals the real ability of weather derivative to reduce the variability of revenues by no more than 12.4 %. The analysis shows a significant adverse impact of the basis risk on the quality of the weather derivative contract for sugar beet.

Key words: sugar beet, weather derivative, weather risk management, basis risk, economics.

Článek pojednává o klimatických derivátech jako potenciálně nových instrumentech řízení příjmových rizik v zemědělských podnicích, které usilují o zmírnění rizik způsobených výkyvy počasí. Analýza klíčových růstových fází cukrovky je založena na regresní analýze s hektarovými výnosy cukrovky jako závisle proměnnou a indikátory počasí nezávisle proměnnými. S metodou bootstrap je možné efektivně provést burn analýzu a identifikovat nejistotu spojenou s výplatou kontraktu, cenou opce a vypočítat další statistické charakteristiky rozdělení četností tržeb. Nejvhodnější kontrakt je založen na závislosti mezi výnosy cukrovky v Olomouckém kraji a váženým úhrnem srážek v červnu až srpnu naměřeném referenční stanicí Slavonín. Simulace Monte Carlo odhaluje skutečnou schopnost derivátu na počasí snížit variabilitu tržeb maximálně o 12,4 %. Výsledky odhalují výrazný nepříznivý vliv bazického rizika na kvalitu klimatických derivátů v zemědělství.

Klíčová slova: cukrovka, derivát na počasí, řízení rizika počasí, bazické riziko, ekonomika.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (1): 18–21.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz