HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

LOUČKA Radko
(Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhřiněves )

Vliv zpoždění v silážování na výživnou hodnotu cukrovarských řízků
Effect of Ensilage Delay on Nutritional Value of Sugar Beet Pulp


The goal of the experiments with preservation of sugar beet pulp was to ascertain how a delay (three days) during the ensilage influences their nutritional value. In order to confirm repeatability, two experiments with the same methodology but different inputs (different pulp) were carried out. The three-day delay in ensilage was not as long to fully negative influences on the contents of nutrients, but in one or the other experiment some values were conclusively worse (P < 0.05) in cooled pulp (about 22 °C) than in fresh, still warm pulp (about 48 °C). The content of pectin was significantly reduced (P < 0.05) in cooled pulp as compared to warm pulp. The three-day-ensilage delay also resulted in increased number of live colonies of moulds and yeast cells. The experiments bring the following recommendation for practice: the sugar beet pulp intended for ensilage should be preserved as soon as possible, preferably when still warm, with maximum delay of three days.

Key words: sugar beet pulp, ensilage, nutritional value, delay, pectin, moulds, yeasts.

Cílem pokusů s konzervací řízků z cukrové řepy bylo zjistit, jaký vliv na výživnou hodnotu má zpoždění (tři dny) při jejich silážování. Z důvodu potvrzení opakovatelnosti byly založeny dva pokusy se stejnou metodikou, ale s jinými vstupy (jiné řízky). Třídenní prodleva v silážování nebyla sice ještě tak velká, aby byly plně prokázány negativní vlivy na obsahy živin, avšak v jednom nebo druhém experimentu byly u řízků vychladlých (cca 22 °C) některé hodnoty průkazně (P < 0,05) horší než u řízků čerstvých, ještě teplých (cca 48 °C). Významně (P < 0,05) se u vychladlých řízků ve srovnání s teplými snížil obsah pektinu. Prodlení se silážováním v délce tří dnů se také projevilo na zvýšení počtu živých kolonií plísní a kvasinek. Pro praxi vyplývá doporučení cukrovarské řízky za účelem silážování konzervovat co možná nejdříve, nejlépe když jsou ještě teplé, nejdéle s prodlevou ne delší než tři dny.

Klíčová slova: cukrovarské řízky, siláž, výživná hodnota, zpoždění, pektin, plísně, kvasinky.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (3): 106–109.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz