HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, SOUKUP Josef, HOLEC Josef, ANDR Jiří
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Růstové herbicidy (syntetické auxiny)
Herbicide Mode of Actions and Symptoms of Plant Injury by Herbicides: Plant Growth Regulator Herbicides (Synthetic Auxins)


The growth regulator herbicides are synthetic chemicals acting as auxin-type phytohormones. Application of growth regulator herbicides promotes the disbalance in phytohormone levels in the sensitive plants resulting in metabolic defects and disruption of normal plant growth. The majority of growth regulator herbicides are relatively fast uptaken by plant leaves (some of them also by roots) and translocated (especially by phloem) into the tissues showing high growth activity. This is causing significant systemic and long-term efficacy on perennial weed species. The main symptoms of phytotoxicity are growth and reproduction anomalies. Dicotyledonous plants show typical leaf and stem twisting, leaf deformations, elongations, and/or abnormal growth, production of calluses or tumours, and root dwarfing. Consequently, meristem chloroses occur together with willing and necroses. Treated sensitive trees can show bark cracking. In case of maize and cereals, following injury symptoms can be found: leaf twisting, stem bending, brittle stem, tiller number reduction, anomalies during earing, anomaly growth of aerial roots (maize). Herbicides of this group are predominantly used for control of dicotyledonous weed species in cereal stands. The most commonly used active ingredients are MCPA, MCPP, 2,4-D, dicamba, fluroxypyr, aminopyralid, and clopyralid. Some growth regulator herbicides can be used also in dicotyledonous crop stands. In oilseed rape stands, there can be used clopyralid, picloram, aminopyralid, and quinmerac; in sugar beet stands clopyralid or quinmerac, in field pea MCPB, and in poppy stands fluroxypyr. Beside this, herbicides of this group are used also in some other crops and vegetables, minor under our conditions. The active ingredient triclopyr is used as an arboricide to control weedy trees and shrubs and weeds in pastures and meadows, in forest management, and on non-agriculture land.

Key words: herbicide mode of action, herbicide site of action, synthetic auxins, plant growth regulator herbicides, sugar beet, phytotoxicity.

Růstové herbicidy jsou synteticky vyráběné látky fungující jako rostlinné hormony auxinoidní povahy. Narušení vyvážené fytohormonální hladiny citlivých rostlin v důsledku aplikace růstových herbicidů způsobuje poruchy metabolizmu a normálního růstu rostliny. Většina růstových herbicidů je velmi rychle přijímána listy (některé i kořeny) rostlin a je rozváděna, především floémem, do pletiv s vysokou růstovou aktivitou, což má za následek velmi výrazné systemické působení a vynikající a dlouhodobou účinnost na vytrvalé plevele. Hlavními příznaky poškození těmito herbicidy jsou růstové a reprodukční anomálie. U dvouděložných rostlin jsou typickými projevy kroucení listů a lodyh, deformace listů, prodlužování listů a jejich abnormální růst, tvorba hojivého pletiva nebo nádorů a zakrňování růstu kořenů. Posléze se objevují chlorózy vegetačního vrcholu, vadnutí a nekrózy. Zasaženým citlivým stromům muže praskat kůra. Symptomy poškození obilnin i kukuřice jsou stáčení listů, ohýbání a křehnutí stébel, redukce odnožování, anomálie při metání, nebo anomálie vzdušných kořenů (kukuřice). Herbicidy z této skupiny jsou určeny především k regulaci dvouděložných plevelů v obilovinách, kukuřici či v porostech trav. Nejčastěji používanými úč. látkami jsou MCPA, MCPP, 2,4-D, dicamba, fluroxypyr, aminopyralid a clopyralid. Některé růstové herbicidy lze použít také ve dvouděložných plodinách. Například v řepce se používá clopyralid, picloram, aminopyralid a quinmerac, v cukrovce se používá clopyralid či quinmerac, v hrachu je možné použít MCPB, v máku fluroxypyr. Uplatnění však nacházejí tyto herbicidy i v mnoha dalších, u nás spíše minoritních plodinách a zeleninách. Úč. látka triclopyr se používá jako arboricid k regulaci nežádoucích dřevin a plevelů na loukách a pastvinách, v lesním hospodářství a na nezemědělské půdě.

Klíčová slova: mechanizmus působení herbicidů, místo působení herbicidů, růstové herbicidy, syntetické auxiny, cukrovka, fytotoxicita.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (3): 88–92.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz