HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TÝR Štefan1, VEREŠ Tomáš1, SMATANA Jozef1, DALOVIĆ Ivica2, MILOŠEV Dragiša3
(1Česká zemědělská univerzita v Praze; 2Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbsko; 3Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbsko)


Časová dynamika aktuálnej zaburinenosti porastov repy cukrovej
Temporal Dynamics of Actual Weed Infestation in the Sugar Beet Canopies


The aim of this study was to detect the most harmful weeds in the canopies of sugar beet during the years 1999–2009 in the Slovak Republic. The actual weed infestation was evaluated by a counting method per square. The four randomly established sample quadrants were situated minimally 20 m from field margin and apart each other, respectively. Temporal dynamics of all weed species in the canopies of sugar beet were statistically analyzed. In the sugar beet fields the most problematic weeds were: perennial weed (Cirsium arvense (L.) SCOP, Elytrigia repens (L.) DESV, Convolvulus arvensis (L.)), annual weeds (Chenopodium spp., Amaranthus spp., Atriplex spp., Persicaria spp., Echinochloa crus galli (L.) Beauv., Datura stramonium (L.), Mercurialis annua (L.), Panicum capillare (L.), Iva xanthiifolia Nutt.) and cultural crops winter oilseed rape (Brassica napus (L.)). Temporal dynamics of actual weed infestation depend on climate conditions of production region, forecrop and canopy health condition. The most dangerous weed species were Persicaria spp., Amaranthus spp., Atriplex spp., Chenopodium spp. and Echinochloa crus galli (L.)P.Beauv, which infested more than 90 % of sugar beet fields in maize and sugar beet production region.

Key words: mapping, temporal dynamics, actual weed infestation, sugar beet.

Cieľom tejto štúdie, vykonávanej v rokoch 1999–2009, bolo zistiť najnebezpečnejšie buriny v porastoch repy cukrovej v Slovenskej Republike. Aktuálna zaburinenosť bola hodnotená početnou metódou. Hodnotené boli 4 náhodne usporiadané kvadranty, ktoré boli od seba a od okraju poľa vzdialené minimálne 20 m. Časová dynamika zaburinenosti porastov repy cukrovej bola štatisticky vyhodnotená. Na poliach s repou cukrovou boli najproblematickejšie nasledovné druhy burín: trváce buriny (Cirsium arvense (L.) SCOP, Elytrigia repens (L.) DESV, Convolvulus arvensis (L.)), jednoročné buriny (Chenopodium spp., Amaranthus spp., Atriplex spp., Persicaria spp., Echinochloa crus galli (L.) Beauv., Datura stramonium (L.), Mercurialis annua (L.), Panicum capillare (L.), Iva xanthiifolia Nutt.) a kultúrne plodiny – výmrv kapusty repkovej pravej (Brassica napus (L.)). Časová dynamika aktuálnej zaburinenosti závisí od klimatických podmienok v produkčnej oblasti, od predplodiny a zdravotného stavu pestovanej plodiny. Najnebezpečnejšími burinnými druhmi boli Persicaria spp., Amaranthus spp., Atriplex spp., Chenopodium spp. a Echinochloa crus galli (L.)P.Beauv, ktoré zaburiňujú viac ako 90 % pestovateľských plôch cukrovej repy v kukuričnej aj repárskej výrobnej oblasti Slovenska.

Klíčová slova: mapovanie, časová dynamika, aktuálna zaburinenosť, repa cukrová.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (3): 84–86.

full text (PDF)     full text in English (RTF)

NAVRCHOLU.cz