HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HROMÁDKO Jan1, HROMÁDKO Jiří2, MILER Petr1, ŠTĚRBA Pavel3
(1Česká zemědělská univerzita v Praze, 2Ministerstvo životního prostředí, 3TÜV SUD Auto CZ, s.r.o.)


Využití paliva E95 ve vznětových motorech
Use of the Fuel E95 in CI Engines


The article deals with a possibility of bioethanol use in compression ignition (CI) engines and especially the using of the fuel E95. The use of bioethanol as a blend of bioethanol and diesel and also a double fuel system brings the possibility of 20–40 % of diesel supplying. The fuel E95 is chances how to replace 100 % of diesel in CI engines thereby contribute towards the European engagement for substitution of 10 % of driving fuel consumed in transport by the year 2010. Besides of expressive benefit in carbon dioxide downturn, this fuel E95 brings downturn also in nitrogen oxide and solid production. Currently this fuel is being used in more than 200 buses in the Swedish Stockholm.

Key words: compression ignition engine, bioethanol, diesel, harmful emissions.

Článek se zabývá možností použití bioetanolu ve vznětových motorech a zejména pak využitím paliva E95. Využití bioetanolu jeho přimícháváním do motorové nafty a dvoupalivového systému přináší možnost nahrazení 20–40 % motorové nafty. Palivo E95 pak představuje možnost, jak ve vznětovém motoru nahradit 100 % motorové nafty, a tím více přispět k evropskému závazku do roku 2020 nahradit 10 % spotřebovaných pohonných hmot v dopravě biopalivy. Kromě výrazného přínosu v podobě poklesu produkce oxidu uhličitého přináší palivo E95 také možnost, jak snížit emise oxidů dusíku a pevných částic. V současné době je palivo E95 používáno ve více než 200 městských autobusech ve švédském Stockholmu.

Klíčová slova: vznětový motor, bioetanol, motorová nafta, škodlivé emise.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (2): 63–66.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz