HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PULKRÁBEK Josef, URBAN Jaroslav, PAZDERŮ Kateřina, ŠVACHULA Vladimír, ČERNÝ Ivan*, CANDRÁKOVÁ Eva*
(Česká zemědělská univerzita v Praze, *Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre)


Pěstování cukrové řepy a její vliv na životní prostředí
Sugar Beet Growing and its Influence on Environment


Presented article characterizes an influence of sugar beet growing on some factors influencing an environment. In the article there is analysis of datas concerning pesticides usage, area of sugar beet growing and sugar production in the CR. We compare datas concerning pesticides usage in sugar beet and in other crops. It is proved that sugar beet is an intensive agricultural crop with ecological effect in agricultural system. It has many positive characteristics, which confirm, that it is environment friendly. This fact is also proved by datas evaluating pesticides usage in sugar beet growing for production of 1 t of white sugar in the CR. Amount of active substances related to 1 t of white sugar decreased in the CR from 0.5 kg during 1998-2003 to present 0.3 kg.

Key words: sugar beet, environment, pesticides, herbicides, sugar yield.

V předkládaném příspěvku jsou shromážděny argumenty charakterizující vliv pěstování cukrovky na některé faktory ovlivňující životní prostředí. Je zpracována analýza dat o spotřebě pesticidů, rozsahu pěstování cukrové řepy a produkci cukru v ČR. Jsou porovnány údaje o použití pesticidů u cukrové řepy a u dalších plodin. Je doloženo, že cukrová řepa je intenzivní zemědělská plodina s ekologickým efektem v zemědělské soustavě. Vykazuje celou řadu pozitivních vlastností dokladujících, že je přátelská k životnímu prostředí. To potvrzují i údaje hodnotící spotřebu pesticidů při pěstování cukrové řepy na produkci 1 t bílého cukru v ČR. Množství účinných látek, vztažené na 1 t bílého cukru, pokleslo v ČR z 0,5 kg v letech 1998–2003 na současných cca 0,3 kg.

Klíčová slova: řepa cukrová, životní prostředí, pesticidy, herbicidy, výnos cukru.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (2): 57–62.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz