HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŠÁRKA Evžen1, KRULIŠ Zdeněk2, KOTEK Jiří2, RŮŽEK Lubomír3, KOLÁČEK Jaroslav1, HRUŠKOVÁ Kateřina1, BUBNÍK Zdeněk1
(1Ústav chemie a technologie sacharidů, VŠCHT Praha, 2Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 3ČZU v Praze)


Biodegradabilní kompozitní materiály na bázi pšeničného B-škrobu s upotřebením v zemědělství
Biodegradable Composites Based on Wheat B-starch for Agriculture Applications


B-starch or acetylated starch prepared from that material, with degree of substitution of 1.5–2.0 was used in biodegradable films after blending with poly-(epsilon-caprolactone) or ethylene vinyl acetate copolymer (EVA). Young modulus and yield stress of prepared films were derived from the stress-strain curves.
The properties of thermoplastic starch can be positively influenced by adding citric acid or carbonation mud. The surface acetylation of films from thermoplastic starch was studied as well. All prepared films degraded within 2 months with the exception of the EVA/acetylated starch. Chemical composition of the compost before and after film storage was evaluated.

Key words: wheat starch, B-starch, acetylated starch, poly-(epsilon-caprolactone), ethylene vinyl acetate copolymer, biodegradable plastics.

Byly připraveny kompozity smícháním poly-(epsilon-kaprolaktonu) nebo kopolymeru ethylen-vinylacetátu (EVA) s B-škrobem nebo acetylovaným B-škrobem o stupni substituce 1,5–2,0. Ze závislostí napětí – poměrné prodloužení u jednotlivých fólií byl vyhodnocen modul pružnosti a mez kluzu.
Vlastnosti termoplastického škrobu lze pozitivně ovlivnit přídavkem kyseliny citronové nebo saturačního kalu. Byla rovněž studována povrchová acetylace fólií termoplastického škrobu. S výjimkou kompozitu EVA/acetylovaný škrob byly všechny připravené fólie rozloženy do dvou měsíců. Bylo hodnoceno chemické složení kompostu před a po uložených kompozitech.

Klíčová slova: pšeničný škrob, B-škrob, acetylovaný škrob, poly-(epsilon-kaprolakton), kopolymer ethylen-vinylacetátu, biodegradabilní plasty.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (12): 402–405.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz