HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, SOUKUP Josef, JANKŮ Jaromír, HOLEC Josef
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Důležité aspekty herbicidní ochrany: Adjuvanty
Important Aspects of Chemical Weed Control: Adjuvants


Adjuvants are additional ingredients used to make herbicide treatment more effective by lowering herbicide rate together with maintaining or enhancing biological efficacy and crop selectivity. Spray solution and herbicide activity can be influenced by adjuvants in many ways. Dividing adjuvants into particular groups is often complicated as they can influence more physical characteristics of spray solution and we still miss detailed terminology. From the point of view of their function we can classify them as surfactants, colorants – spray indicators, drift control agents, foam adjuvants, thickeners, deposition adjuvants, adhesive agents, antifoam agents, water conditioning agents, buffering agents, UV absorbents etc. The most important group of adjuvants is represented by surfactants. These agents enhance biological activity of herbicides by increasing and accelerating the penetration of active ingredient into leaf tissue. Surfactant molecules are amphipatic – composed of two parts, each of them attracted by different phase. One end of the molecule (head group) is hydrophilic while the other (tail) is hydrophobic, creating a „bridge“ between two phases and thus decreasing surface tension of spray drops. Following agents are used as surfactatns: mineral and plant (mostly esterified) oils, or synthetic compounds like dissociable salts or esters, non-ionic surfactants based on alcohols and fatty acids, organosilicates and other chemicals.

Key words: adjuvants, surfactants, surface tension, herbicide efficacy, herbicide selectivity.

Adjuvanty jsou přídavné látky, jejichž úkolem je zefektivnění herbicidního ošetření, tedy snížení dávky herbicidu při zachování či zvýšení biologické účinnosti a selektivity. Adjuvanty mohou ovlivňovat postřikovou jíchu a aktivitu herbicidu v mnoha oblastech. Členění adjuvantů je velmi složité, neboť ovlivňují obvykle několik fyzikálně-chemických vlastností postřikové jíchy a jejich přesná terminologie dosud chybí. Z hlediska jejich funkce je lze rozdělit na smáčedla, barviva, protiúletové látky, pěnidla, zahušťovadla, depoziční, adhezivní, protipěnící a vodu upravující přísady, pH pufry, UV absorbenty a další. Nejvýznamnější skupinou adjuvantů jsou smáčedla, jde o látky, které zvyšují biologickou účinnost pesticidů tím, že zvyšují a urychlují penetraci herbicidů do listových pletiv. Molekuly smáčedel jsou amphipatické, tj. skládají se ze dvou částí, z nichž každá je přitahována odlišnou fází. Přední část molekuly je obvykle hydrofilní a koncová lipofilní a tvoří tedy jakýsi můstek mezi dvěma fázemi, čímž se snižuje povrchové napětí postřikových kapének. Jako smáčedla se používají minerální i rostlinné oleje (nejčastěji esterifikované) nebo syntetizované látky (disociovatelné soli nebo estery; neionogenní surfaktanty na bázi alkoholů a mastných kyselin, organosilikáty a jiné slučeniny).

Klíčová slova: adjuvanty, smáčedla, povrchové napětí, účinnost herbicidů, selektivita herbicidů.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (12): 384–388.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz