HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SKŘIVAN Aleš (ml.)
(Vysoká škola ekonomická v Praze)


Škodovy závody a výstavba cukrovarů v Číně před druhou světovou válkou
Škoda Works and the Construction of Sugar Refineries in China Before World War II


Inter-war China was not one of Czechoslovakia’s most important business partners and yet it became an important market for certain strategic industrial enterprises. One of them was Škoda Works in Plzeň, which from the mid-1920s century exported a range of products (mainly locomotives and power plant equipment) to China. The slump in the “Chinese trade” at the beginning of the 1930s was followed by favourable circumstances for the company’s involvement in the construction of sugar refineries in China, with the Škoda Works’ activities being in fact limited to the South-Chinese province of Guangdong. Considering the specifics of the Chinese market and the strong competition there, Škoda Works’ winning of several important contracts was its indisputable success. Nevertheless, the construction of sugar refineries in China also brought Škoda Works new problems, such as those related to difficult and the prolonged collection of debts.

Key words: Czechoslovakia, China, Škoda Works, Sugar Industry, International Trade.

Meziválečná Čína nepatřila k nejvýznamnějších obchodním partnerům Československa, přesto se stala významným trhem pro některé strategické průmyslové podniky. Jedním z nich byla i plzeňská Škodovka, která vyvážela od druhé poloviny 20. let do Číny celou řadu výrobků (především lokomotivy a elektrárenské zařízení). Po propadu „čínských obchodů“ na počátku 30. let vznikly příznivé okolnosti pro zapojení plzeňského podniku do výstavby cukrovarů v Číně, přičemž aktivity Škodovky v této oblasti se v podstatě omezovaly na jihočínskou provincii Kuang-tung (Guangdong). S ohledem na specifika čínského trhu a silnou konkurenci bylo získání několika významných zakázek nesporným úspěchem Škodovky. Na druhé straně výstavba cukrovarů v Číně přinesla plzeňskému podniku i nové problémy, například v souvislosti s velmi obtížným a dlouhotrvajícím vymáháním pohledávek.

Klíčová slova: Československo, Čína, Škodovy závody, cukrovarnictví, mezinárodní obchod.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (11): 361–365.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz