HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HNILIČKA František, HNILIČKOVÁ Helena, HONSOVÁ Hana
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Genotypové rozdíly v obsahu energie krmné řepy
Genotypes difference in energy content by fodder beet


During 2005–2007 small plot trials were established at experimental station of University of Life Sciences in Prague in Uhříněves. Five fodder beet cultivars (Lenka, Hako, Monro, Jamon and Starmon) were included in the ecological growing technology. Obtained results of energy content show, that energy content of root ranged from 16.54 kJ/g (Jamon) to 17.28 kJ/g (Hako). The average yield of root ranged from 82.5 t/ha (cv. Starmon) to 95.6 t/ha (cv. Hako). The energy yield from root of cultivars Starmon, Jamon and Monro was lower them average energy yield (1 491.48 GJ/ha). However the energy yield of cultivars Lenka and Hako was higher then average energy yield. The cv. Starmon was lower in energy content and yield of root. However by the cv. Hako was trend on the contrary. Based on calculated values of  energy yield of fodder beet growing in ecological technology we can state, that we can reach higher energy yield of root in both of tested cultivars. The influence of year was evidenced.

Key words: fodder beet, cultivars, ecological farming, energy content, yield.

V letech 2005–2007 byly založeny maloparcelkové pokusy na Výzkumné stanici FAPPZ ČZU v Praze v Uhříněvsi. Do pokusu bylo zařazeno pět odrůd krmné řepy (Lenka, Hako, Monro, Jamon a Starmon). Uvedené odrůdy byly pěstovány na certifikované a kontrolované ekologické ploše. Ze získaných výsledků hodnot spalného tepla je patrné, že obsah energie hlavního produktu (bulvy) se pohyboval v intervalu hodnot od 16,54 kJ/g (Jamon) do 17,28 kJ/g (Hako). Průměrný výnos bulev ze tří pokusných let byl nejnižší u odrůdy Starmon (82,5 t/ha) a naopak nejvyšší u odrůdy Hako (95,6 t/ha). Z hodnot spalného tepla a výnosu je možné vypočítat energetický výnos. Z toho je patrné, že odrůdy Starmon, Jamon a Monro měly nižší, než průměrný energetický výnos (1 491,48 GJ/ha). Na straně druhé, odrůdy Lenka a Hako měly energetický výnos vyšší ve srovnání s průměrem. Nižší energetický výnos u odrůdy Starmon je dán nejenom nízkým obsahem energie, ale také nízkým výnosem bulev. U odrůdy Hako byl naopak zjištěn trend zcela opačný. Ekologickým způsobem hospodaření je tedy možné dosáhnout vysokých energetických výnosů jak u jednoklíčkových, tak u víceklíčkových odrůd. Závěrem je možné konstatovat, že všechny sledované charakteristiky byly průkazně ovlivněny ročníkem pěstování.

Klíčová slova: krmná řepa, odrůdy, ekologické pěstování, obsah energie, výnos.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (1): 26–29.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz