HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HROMÁDKO Jan, MILER Petr
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Princip kontroly plnění kritérií udržitelnosti biopaliv
Principle of monitoring the implementation of sustainability criteria for biofuels


The article aims to familiarize readers with the certification criteria systems of sustainable biofuels. These sustainability criteria are contained in directive of European Parliament and Council 2009/28/EC on the promotion of energy from renewable sources and 2009/30/ES on quality duele. Sustainability criteria can be divided into two parts. The first is to prove the origin of biofuels, which must demonstrate that the growing of biomass for biofuel was not impaired biodiversity. The second is the demonstration of some savings in greenhouse gas emitted during the entire life cycle of biofuels compared to fossil alternatives. Companies involved in the production of biofuels must also provide precise information to Member States on the implementation of sustainability criteria and that information must undergo an independent audit. For verification of information a majority of Member States‘ creates mandatory certification systems of biofuels entire production chain, aiming to verify the information.

Key words: sustainability criteria for biofuels, certification system, biofuels, biomas.

Článek si klade za cíl seznámit čtenáře se systémy certifikace kritérií udržitelnosti biopaliv. Tato kritéria udržitelnosti jsou obsažena ve směrnicích Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře energie z obnovitelných zdrojů a 2009/30/ES o kvalitě paliv. Kritéria udržitelnosti lze rozdělit na dvě části. První je prokázání původu biopaliva, kdy se musí doložit, že pěstováním biomasy pro biopalivo nebyla narušena biodiverzita. Druhou je prokázání určité úspory emisí skleníkových plynů vyprodukovaných během celého životního cyklu biopaliva v porovnání s fosilní alternativou. Společnosti, které se podílejí na výrobě biopaliv, musí také členským státům poskytovat přesné informace o plnění kritérií udržitelnosti a tyto informace musí podrobit nezávislému auditu. Pro ověřování informací vytváří většina členských států EU povinné systémy certifikace celého výrobního řetězce biopaliv, které mají za cíl ověřovat tyto informace.

Klíčová slova: kritéria udržitelnosti biopaliv, certifikační systémy, biopaliva, biomasa.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (7/8): 256–260.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz