HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, KOČÁREK Martn, SOUKUP Josef, HOLEC Josef, HAMOUZ Pavel
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Důležité aspekty herbicidní ochrany: Chování herbicidů v prostředí
Important Aspects of Chemical Weed Control: Behaviour of Herbicide in the Environment


Before entering the soil, herbicides can be decomposed by solar radiation, transported through the atmosphere or absorbed by plant leaves. The major part of applied herbicide can enter the soil. There, herbicides are affected by many transport and/or transformation processes caused by both biotic and abiotic factors. Which processes will play the role and how intensively is influenced especially by physical and chemical properties of the soil and the herbicide itself and also by environmental factors. From the point of view of herbicide efficacy, selectivity to crop species and its behaviour in the environment, mainly sorption, movement and persistence in the soil are the most important ones.

Key words: herbicide persistence, herbicide degradation, herbicide sorption, herbicide carry-over.

Před vstupem herbicidu do půdy mohou být herbicidy rozkládány světlem, transportovány vzduchem nebo mohou být absorbovány listy rostlin. Převážná část aplikovaného přípravku však vstupuje do půdy. Působením abiotických a biotických faktorů podléhají herbicidy řadě transportních a transformačních procesů. To, které procesy a v jaké míře se nejvíce uplatňují, ovlivňují hlavně fyzikálně-chemické vlastnosti půdy a herbicidu a povětrnostní podmínky. Z hlediska účinnosti, selektivity k plodině a chování herbicidu k životnímu prostředí jsou důležité především sorpce, pohyb a perzistence v půdě.

Klíčová slova: perzistence herbicidů, degradace herbicidů, sorpce herbicidů, transport herbicidů v půdě.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (7/8): 223–230.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz