HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BOHAČENKO Ivan
(Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.)


Distribuce velikosti škrobových zrn pšeničných škrobů průmyslově vyráběných v České republice
Starch Granule Size Distribution of Wheat Starches Manufactured in Czech Republic


Starch granule size distribution of fifty wheat starch samples from three main czech starch factory was determined during the years 2007–2009. Low angle light scattering (LALLS) methode was used for this determination. The contents of starch granules with diametr less than 10 µm (so-caled B-fraction of starch) were evaluated too. On the basis of results it can be concluded, that quality parametr, concerning their granule size distribution, was practically the same in all wheat starches. Only small differences in B-fraction contents among individual starch factory were observed. The reason of this differences are probable the reffinment process modifications which is used in particular starch factory.

Key words: wheat starch, production in Czech Republic, starch granule size distribution, LALLS methode, content of starch B-fraction.

Cílem bylo zhodnotit produkci pšeničných škrobů domácí provenience z hlediska distribuce velikosti škrobových zrn a získat tak další znalosti o tomto, dosud málo sledovaném, aspektu jejich kvality. K rozborům, provedených metodou LALLS, bylo použito cca 50 vzorků pšeničných škrobů, odebíraných v letech 2007–2009 v závodech Škrobárny Pelhřimov, a.s., Krnovská škrobárna, s.r.o., a Amylon, a.s. Hodnoceny byly kumulativní křivky distribuce velikosti zrn, mediány velikosti zrn a obsah B-frakce škrobu se zrny o průměru menším než 10 µm. Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že průměrná kvalita pšeničných škrobů domácí provenience, posuzovaná z hlediska distribuce a mediánů velikosti zrn, se prakticky neliší. V roce 2009 však byla u všech závodů zaznamenána slabá tendence ke zvýšení přítomnosti větších škrobových zrn. Rozdíly byly zjištěny v obsahu B-frakce škrobových zrn. Nejnižší průměrný obsah (27,6 % obj.) měly pšeničné škroby ze závodu Škrobárny Pelhřimov a.s., vyšší obsah (30,7 resp. 31,0 % obj.) byl nalezen v závodech Krnovská škrobárna s.r.o. a Amylon a.s. Důvodem těchto diferencí jsou pak různé modifikace rafinačních postupů, používané na daném typu zařízení v jednotlivých škrobárnách.

Klíčová slova: pšeničný škrob, produkce v České republice, distribuce velikosti škrobových zrn, metoda LALLS, obsah B-frakce škrobu.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (5/6): 197–200.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz