HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VOJTÍŠEK Michal, LAURIN Josef, BARBOLLA Alexander, HOLUBEC Radek, STARÝ Petr
(Technická univerzita v Liberci)


Spalování směsi etanolu s rostlinným olejem ve vznětových motorech
Combustion of Ethanol-Vegetable Oil Blends in Diesel Engines


Vegetable oils, utilized in transportation primarily as a feedstock for biodiesel, can be also combusted in diesel engines in their neat, non-esterified form. Given the high viscosity and high flash point of vegetable oils, they need to be used heated, in a warm engine, operated at moderate to high loads. This study examines the possibility to reduce the viscosity and the flash point of vegetable oils by blending with a small quantity of ethanol. Experimental work carried on a typical tractor diesel engine Zetor 1505, fueled by heated fuel-grade rapeseed oil in its neat form and with 10 % by weight of commercial E85 fuel containing 85% ethanol, reveals emissions benefits (decrease in HC, CO and NOx) at higher loads, where the combustion of rapeseed oil is not considered to be problematic. At low loads, where rapeseed oil combusts poorly, the addition of ethanol further delayed the combustion and increased both HC and CO emissions. Addition of ethanol, while in some ways possibly beneficial, thus does not appear to improve the problematic combustion of vegetable oils at low loads.

Key words: ethanol, rapeseed oil, vegetable oil, diesel engines, combustion, emissions.

Rostlinné oleje, palivářsky používané především pro výrobu bionafty, lze též přímo spalovat ve vznětových motorech v jejich původní neesterifikované formě. Vzhledem k vysoké viskozitě a vyššímu bodu vzplanutí rostlinných olejů je jejich využití jako motorových paliv možné při zvýšené teplotě, v ohřátém motoru a při středních a vyšších zatíženích motoru. Tato práce vyšetřuje návrh snížit viskozitu i bod vzplanutí olejů přimíšením malého množství etanolu. Měření provedená na typickém traktorovém motoru Zetor 1505, poháněném ohřátým řepkovým olejem palivové kvality, s přísadou 10 % hm. komerčního paliva E85 (85 % etanol) poukazují na možné dílčí přínosy při vyšších zatíženích motoru, kdy jsou průběh spalování řepkového oleje i výfukové emise příznivé. Při nízkých zatíženích, kdy je spalování řepkového oleje problematické, bylo naopak zjištěno zhoršení průběhu hoření paliva a výrazné zvýšení emisí HC a CO. Přidávání etanolu do rostlinného oleje tudíž při nízkých zatíženích motoru zhoršuje průběh spalování i výfukové emise a z tohoto důvodu ho nelze doporučit.

Klíčová slova: etanol, řepkový olej, vznětový motor, průběh spalování, výfukové emise.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (5/6): 185–189.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz