HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, SOUKUP Josef, HOLEC Josef, ANDR Jiří
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Důležité aspekty herbicidní ochrany: Způsoby založení selektivity herbicidů vůči plodině
Important Aspects of Chemical Weed Control: Ways of Herbicide Selectivity to Crops


Selectivity is the ability of herbicides to be toxic to selected plant species without causing toxic effects to the other ones. There are high differences among herbicides in their selectivity to crop species. Herbicide selectivity is based on different mechanisms that can be combined. The most common mode of selectivity is based on physiological and biochemical differences between plant species. Tolerant species are able to metabolise herbicide in a short time, they can have modified structure of target enzyme or they show overproduction of this target enzyme compared to sensitive species. To support this type of selectivity, herbicide safeners are often used. Morphological or anatomical differences (surface barriers, leaf orientation, vascular tissue system, meristem position, etc.) between crop species and sensitive weeds can also significantly influence the selectivity of herbicides. In case of selected pre-emergent herbicides, position selectivity is used, based on different root uptake zone between weeds and crop (deeper sowing).

Key words: herbicide selectivity, damage of plants by herbicides, safeners, herbicide metabolism in plant.

Schopnost herbicidů poškozovat určité druhy rostlin, aniž by poškozovaly jiné druhy, se nazývá selektivita. Mezi herbicidy však existují rozdíly v míře selektivity k plodinám. Selektivita herbicidů je založena na různých mechanismech, které se mohou vzájemně kombinovat. Nejběžnější způsob selektivity je založen na fyziologických a biochemických odlišnostech mezi rostlinnými druhy. Odolné rostliny jsou schopny herbicid rychle metabolizovat, mají pozměněnou strukturu enzymu, na který má herbicid působit nebo mají tohoto enzymu výrazně více, než rostliny citlivé. K podpoře tohoto způsobu selektivity se často používají herbicidní safenery. Také morfologické či anatomické rozdíly (povrchové bariery, postavení listů, utváření vodivých pletiv, umístnění dělivých pletiv, atd.) mezi plodinou a citlivými plevely se mohou významně podílet na selektivitě některých herbicidů. U některých preemergentních herbicidů se využívá poziční selektivity, která spočívá v rozdílné zóně kořenového příjmu herbicidu mezi plevelem a plodinou (hlubší setí).

Klíčová slova: selektivita herbicidů, poškození plodin herbicidy, safenery, metabolizace herbicidů v rostlině.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (5/6): 178–183.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz